Visa allt om VETA Konsult Sverige AB
Visa allt om VETA Konsult Sverige AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 804 1 805 1 243 2 081 2 773 2 033 1 015 1 466 1 428 1 066
Övrig omsättning - - 18 102 162 - 5 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 10 542 -201 -364 154 543 90 -57 -105 237
Resultat efter finansnetto 11 507 -408 -417 135 535 82 -64 -106 230
Årets resultat 11 507 -413 -287 73 327 82 -64 -96 211
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 558 538 540 850 915 377 319 102 48 74
Omsättningstillgångar 480 421 124 338 522 470 273 346 172 283
Tillgångar 1 038 958 664 1 188 1 437 847 591 448 220 357
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 148 177 -330 84 470 447 125 43 107 203
Obeskattade reserver 0 0 0 0 130 100 0 0 0 11
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 569 510 638 575 405 0 92 7 0 18
Kortfristiga skulder 321 271 356 530 431 300 373 397 113 125
Skulder och eget kapital 1 038 958 664 1 188 1 437 847 591 448 220 357
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 330 400 203 84 431 382 140
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 155 278 445 404 253 27 41 71 40 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 57 96 150 245 236 121 109 256 250 76
Utdelning till aktieägare 0 40 0 0 100 50 0 0 0 0
Omsättning 804 1 805 1 261 2 183 2 935 2 033 1 020 1 466 1 428 1 066
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 4 3 3 2 2 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 402 903 622 520 924 678 508 733 714 1 066
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 116 200 328 288 339 177 131 402 356 265
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 17 544 -177 -333 188 579 121 -41 -79 278
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -55,46% 45,21% -40,27% -24,95% 36,40% 100,30% -30,76% 2,66% 33,96% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,76% 56,58% -30,27% -30,64% 10,72% 64,23% 15,23% -12,50% -47,27% 67,23%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,85% 30,03% -16,17% -17,49% 5,55% 26,76% 8,87% -3,82% -7,28% 22,51%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 78,36% 75,51% 82,78% 69,25% 59,36% 75,90% 78,52% 86,49% 78,99% 83,49%
Rörelsekapital/omsättning 19,78% 8,31% -18,66% -9,23% 3,28% 8,36% -9,85% -3,48% 4,13% 14,82%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 14,26% 18,48% -49,70% 7,07% 39,37% 61,48% 21,15% 9,60% 48,64% 59,08%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 149,53% 155,35% 34,83% 63,77% 121,11% 156,67% 73,19% 87,15% 152,21% 226,40%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...