Visa allt om Göteborgstraktörerna AB
Visa allt om Göteborgstraktörerna AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 8 865 8 098 7 203 7 542 9 470 6 532 5 035 3 675 3 157 2 451
Övrig omsättning 244 162 165 1 398 254 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 201 68 144 927 40 -116 -123 -488 -50 -467
Resultat efter finansnetto 132 -5 63 844 -89 -199 -211 -579 -124 -518
Årets resultat 132 -5 63 844 -89 -199 -211 -579 -124 -518
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 12 41 82 245 403 560 798 1 117 696 895
Omsättningstillgångar 1 728 1 433 1 499 1 811 1 506 1 416 890 617 896 556
Tillgångar 1 740 1 474 1 582 2 056 1 909 1 976 1 688 1 734 1 592 1 451
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 22 -111 -105 -168 -1 012 -923 -723 -512 67 56
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 272 356 529 592 1 105 692 1 090 1 309 884 935
Kortfristiga skulder 1 446 1 229 1 158 1 632 1 816 2 207 1 322 937 642 460
Skulder och eget kapital 1 740 1 474 1 582 2 056 1 909 1 976 1 688 1 734 1 592 1 451
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 148 0 324 114 220
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 0 - 0
Löner till övriga anställda 2 892 2 657 2 244 2 555 2 763 1 536 1 218 623 509 379
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - 0
Sociala kostnader 840 759 656 649 686 402 320 295 203 167
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 9 109 8 260 7 368 8 940 9 724 6 532 5 035 3 675 3 157 2 451
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 10 10 13 12 14 12 8 6 6 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 887 810 554 629 676 544 629 613 526 490
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 377 349 228 253 251 176 195 212 141 158
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 231 109 306 1 100 226 233 228 -249 193 -234
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 9,47% 12,43% -4,49% -20,36% 44,98% 29,73% 37,01% 16,41% 28,80% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 11,55% 4,61% 9,10% 45,14% 2,10% -5,87% -7,23% -28,14% -3,08% -32,18%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,27% 0,84% 2,00% 12,30% 0,42% -1,78% -2,42% -13,28% -1,55% -19,05%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 64,34% 66,04% 63,71% 60,61% 57,94% 59,00% 57,16% 49,82% 53,72% 49,33%
Rörelsekapital/omsättning 3,18% 2,52% 4,73% 2,37% -3,27% -12,11% -8,58% -8,71% 8,05% 3,92%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 1,26% -7,53% -6,64% -8,17% -53,01% -46,71% -42,83% -29,53% 4,21% 3,86%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 105,88% 102,85% 114,85% 98,65% 72,30% 57,95% 61,72% 58,27% 132,24% 110,00%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...