Visa allt om Magnus Falk Entreprenad AB
Visa allt om Magnus Falk Entreprenad AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 14 252 14 415 15 597 14 487 13 856 12 511 11 338 9 860 7 385 7 419
Övrig omsättning - 11 100 - - 53 - - - 30
Rörelseresultat (EBIT) 1 450 1 226 2 332 1 395 1 662 1 628 1 174 1 172 514 910
Resultat efter finansnetto 1 307 1 253 2 275 1 463 1 727 2 163 1 720 1 217 526 1 167
Årets resultat 670 688 1 275 820 1 268 1 553 1 483 653 367 898
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 871 2 990 2 826 2 848 2 230 1 521 1 595 1 612 1 190 679
Omsättningstillgångar 7 519 7 371 7 097 6 227 7 021 6 680 5 273 3 181 2 622 2 882
Tillgångar 10 390 10 360 9 923 9 075 9 252 8 200 6 868 4 793 3 813 3 561
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 423 6 554 6 866 6 391 6 571 5 427 3 999 2 642 2 080 1 832
Obeskattade reserver 1 802 1 411 1 061 454 112 117 69 373 78 73
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 13 67 109 150
Kortfristiga skulder 2 165 2 396 1 997 2 230 2 569 2 655 2 786 1 711 1 547 1 505
Skulder och eget kapital 10 390 10 360 9 923 9 075 9 252 8 200 6 868 4 793 3 813 3 561
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - - 0 693 657 579 547 441
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 0 - -
Löner till övriga anställda 4 452 4 788 4 829 4 708 4 563 3 101 2 614 2 164 1 959 1 710
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 0 - -
Sociala kostnader 1 645 1 716 1 709 1 712 1 601 1 281 1 220 1 047 1 018 798
Utdelning till aktieägare 1 000 800 1 000 800 1 000 125 125 126 90 120
Omsättning 14 252 14 426 15 697 14 487 13 856 12 564 11 338 9 860 7 385 7 449
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 16 16 16 16 15 14 12 10 9 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 891 901 975 905 924 894 945 986 821 824
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 392 418 424 407 417 363 373 385 400 332
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 523 1 314 2 424 1 498 1 757 1 719 1 287 1 267 606 998
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -1,13% -7,58% 7,66% 4,55% 10,75% 10,35% 14,99% 33,51% -0,46% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 13,96% 12,09% 23,78% 16,18% 18,75% 26,41% 25,12% 25,62% 14,42% 33,16%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 10,17% 8,69% 15,13% 10,13% 12,52% 17,31% 15,21% 12,45% 7,45% 15,92%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 68,26% 68,59% 69,51% 67,73% 71,97% 68,29% 63,37% 65,93% 70,32% 68,32%
Rörelsekapital/omsättning 37,57% 34,51% 32,70% 27,59% 32,13% 32,17% 21,94% 14,91% 14,56% 18,56%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 75,35% 73,89% 77,53% 74,11% 71,91% 67,23% 58,97% 60,73% 56,02% 52,92%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 345,40% 305,72% 353,03% 277,13% 271,43% 249,57% 187,69% 183,40% 166,00% 188,17%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...