Visa allt om PT Lantbruk i Brastad AB
Visa allt om PT Lantbruk i Brastad AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 991 2 366 1 994 1 805 2 239 2 069 1 726 2 206 1 730 0
Övrig omsättning 462 428 598 562 682 460 440 493 386 -
Rörelseresultat (EBIT) 133 387 320 -63 524 528 -474 669 487 0
Resultat efter finansnetto 124 379 326 -58 526 528 -463 691 492 238
Årets resultat 95 207 191 3 298 433 -290 369 372 238
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 387 253 327 346 219 148 59 81 109 1 100
Omsättningstillgångar 2 431 2 620 2 488 2 179 2 305 2 012 1 727 2 279 2 114 0
Tillgångar 2 818 2 873 2 815 2 525 2 524 2 160 1 786 2 361 2 224 1 100
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 065 2 121 2 063 1 873 1 870 1 572 1 139 1 579 1 360 400
Obeskattade reserver 280 280 180 100 162 40 0 173 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 305 221 78 48 114 345 243 216 402 364
Kortfristiga skulder 167 252 493 504 379 203 405 393 462 336
Skulder och eget kapital 2 818 2 873 2 815 2 525 2 524 2 160 1 786 2 361 2 224 1 100
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - 344 267 429 252 240 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 452 310 295 489 0 0 177 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 133 106 93 154 107 84 190 81 72 0
Utdelning till aktieägare 150 150 150 0 0 0 0 150 180 100
Omsättning 2 453 2 794 2 592 2 367 2 921 2 529 2 166 2 699 2 116 0
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 1 1 1 1 1 2 1 1 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 996 2 366 1 994 1 805 2 239 2 069 863 2 206 1 730 -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 293 473 388 643 452 352 399 336 314 -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 201 463 396 2 605 579 -449 736 548 0
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -15,85% 18,66% 10,47% -19,38% 8,22% 19,87% -21,76% 27,51% - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,93% 13,71% 11,58% -2,26% 20,88% 24,49% -25,87% 29,35% 22,39% -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,98% 16,65% 16,35% -3,16% 23,54% 25,57% -26,77% 31,41% 28,79% -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 55,80% 58,79% 37,41% 34,63% 53,73% 48,14% 43,57% 49,27% 57,11% -
Rörelsekapital/omsättning 113,71% 100,08% 100,05% 92,80% 86,02% 87,43% 76,59% 85,49% 95,49% -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 81,03% 81,43% 78,27% 77,10% 78,82% 74,14% 63,77% 72,15% 61,15% 36,36%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 589,22% 496,43% 217,04% 179,96% 281,79% 400,99% 170,37% 320,61% 233,33% 0,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...