Visa allt om Mowen Förvaltning AB
Visa allt om Mowen Förvaltning AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 2 259 2 032 1 511 1 923 1 769 1 526 1 612 2 578 1 901 1 003
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 192 163 -172 5 260 144 19 654 285 145
Resultat efter finansnetto 1 304 1 209 -299 1 360 1 158 1 461 799 406 258 126
Årets resultat 1 145 939 121 735 833 777 681 157 183 90
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 610 7 010 7 010 6 753 6 729 5 616 4 237 2 035 2 437 575
Omsättningstillgångar 508 331 263 352 194 347 363 1 336 1 032 342
Tillgångar 8 118 7 341 7 273 7 105 6 923 5 963 4 600 3 371 3 469 917
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 545 1 615 676 1 155 1 419 1 326 1 149 668 711 528
Obeskattade reserver 0 0 0 719 370 370 0 135 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 5 335 4 964 6 143 4 765 4 502 3 377 1 608 1 995 2 000 0
Kortfristiga skulder 1 238 762 455 466 631 890 1 843 573 758 389
Skulder och eget kapital 8 118 7 341 7 273 7 105 6 923 5 963 4 600 3 371 3 469 917
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 470 460 466 340 376 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 1 342 1 166 1 114 1 087 552 481 628 647 509 288
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 440 422 351 321 270 220 307 380 292 96
Utdelning till aktieägare 0 1 000 0 600 1 000 740 600 200 200 0
Omsättning 2 259 2 032 1 511 1 923 1 769 1 526 1 612 2 578 1 901 1 003
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 753 677 504 641 590 509 537 859 951 502
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 600 529 491 473 437 393 470 456 597 195
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 192 163 -172 5 264 148 29 975 502 358
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 11,17% 34,48% -21,42% 8,71% 15,92% -5,33% -37,47% 35,61% 89,53% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 18,07% 19,04% -0,91% 22,25% 20,01% 27,28% 18,57% 19,40% 8,22% 15,81%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 64,94% 68,80% -4,37% 82,22% 78,29% 106,62% 52,98% 25,37% 14,99% 14,46%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 99,47% 99,21% 99,27% 84,04% 98,08% 97,84% 97,89% 98,33% 95,79% 86,64%
Rörelsekapital/omsättning -32,32% -21,21% -12,71% -5,93% -24,70% -35,58% -91,81% 29,60% 14,41% -4,69%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 19,03% 22,00% 9,29% 23,71% 24,44% 26,81% 24,98% 22,70% 20,50% 57,58%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 41,03% 43,44% 57,80% 75,54% 30,74% 38,99% 19,70% 233,16% 136,15% 87,92%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...