Visa allt om LIMO Linatex Molystria AB
Visa allt om LIMO Linatex Molystria AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 25 225 23 616 21 122 16 339 15 362 14 946 13 947 21 053 20 902 19 190
Övrig omsättning 2 27 - - 72 76 - - - 114
Rörelseresultat (EBIT) 1 018 916 394 1 131 628 581 -391 -102 625 1 100
Resultat efter finansnetto 822 689 336 720 178 203 -730 -543 254 732
Årets resultat 400 338 261 334 12 35 -179 -275 249 330
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 776 447 2 673 2 847 3 479 3 709 3 941 4 055 4 000 4 273
Omsättningstillgångar 9 667 10 209 7 598 6 842 6 573 6 005 6 405 7 682 7 643 7 131
Tillgångar 10 443 10 656 10 271 9 689 10 052 9 714 10 346 11 738 11 643 11 404
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 000 800 1 069 808 475 462 427 585 860 610
Obeskattade reserver 893 829 619 654 427 327 227 756 1 002 1 204
Avsättningar (tkr) 456 381 528 471 418 365 341 438 386 390
Långfristiga skulder 2 631 2 269 2 414 2 695 1 525 1 642 2 040 1 450 1 631 1 812
Kortfristiga skulder 5 463 6 377 5 640 5 061 7 208 6 920 7 311 8 508 7 764 7 386
Skulder och eget kapital 10 443 10 656 10 271 9 689 10 052 9 714 10 346 11 738 11 643 11 404
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 767 852 1 241 470 386
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 3 303 3 196 3 102 2 520 2 570 1 591 1 781 2 363 2 469 2 049
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 274 1 360 1 284 1 024 1 171 1 066 1 108 1 566 1 330 975
Utdelning till aktieägare 400 200 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 25 227 23 643 21 122 16 339 15 434 15 022 13 947 21 053 20 902 19 304
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 8 8 8 8 8 8 9 11 11 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 153 2 952 2 640 2 042 1 920 1 868 1 550 1 914 1 900 1 919
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 593 562 583 473 488 447 448 495 394 344
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 059 957 629 1 366 1 141 1 112 99 341 1 171 1 668
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 6,81% 11,81% 29,27% 6,36% 2,78% 7,16% -33,75% 0,72% 8,92% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,80% 8,72% 6,82% 11,72% 6,31% 5,99% -3,73% -0,86% 5,38% 9,65%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,06% 3,93% 3,31% 6,95% 4,13% 3,89% -2,77% -0,48% 2,99% 5,73%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 39,64% 40,68% 41,26% 50,49% 49,97% 49,27% 49,41% 45,82% 45,23% 41,72%
Rörelsekapital/omsättning 16,67% 16,23% 9,27% 10,90% -4,13% -6,12% -6,50% -3,92% -0,58% -1,33%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 16,25% 13,58% 15,11% 13,31% 7,86% 7,24% 5,74% 9,62% 13,58% 12,95%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 64,38% 50,82% 54,45% 50,98% 40,25% 34,70% 26,97% 30,99% 37,43% 34,42%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...