Visa allt om Berga Mark MB i Stockholm AB
Visa allt om Berga Mark MB i Stockholm AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 4 011 639 340 326 347 541 697 737 1 154 2 217
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 56 121 26 25 25 72 80 23 -24 14
Resultat efter finansnetto 56 121 26 25 75 72 80 -2 -9 7
Årets resultat 43 94 20 20 54 52 60 -2 -9 5
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 83 31 0 0 0 0 0 18 93 103
Omsättningstillgångar 658 648 185 212 237 244 246 168 174 225
Tillgångar 741 679 185 212 237 244 246 185 267 328
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 446 403 170 151 181 177 175 114 116 125
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 294 275 14 61 56 67 71 71 150 202
Skulder och eget kapital 741 679 185 212 237 244 246 185 267 328
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 30 - 0 156 109 217 281 315 345 393
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 299 133 145 0 0 0 0 0 284 898
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - 0 - -
Sociala kostnader 70 42 47 49 32 84 101 112 229 407
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 50 50 50 0 0 0
Omsättning 4 011 639 340 326 347 541 697 737 1 154 2 217
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 1 1 1 1 1 1 1 2 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 337 639 340 326 347 541 697 737 577 443
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 152 175 211 226 158 357 423 470 462 390
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 77 121 26 25 25 72 80 74 2 67
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 527,70% 87,94% 4,29% -6,05% -35,86% -22,38% -5,43% -36,14% -47,95% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,69% 17,82% 14,05% 11,79% 31,65% 29,51% 33,33% 12,43% -3,00% 4,57%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,42% 18,94% 7,65% 7,67% 21,61% 13,31% 11,76% 3,12% -0,69% 0,68%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 58,69% 84,71% 100,00% 98,27% 99,82% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 9,08% 58,37% 50,29% 46,32% 52,16% 32,72% 25,11% 13,16% 2,08% 1,04%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 60,19% 59,35% 91,89% 71,23% 76,37% 72,54% 71,14% 61,62% 43,45% 38,11%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 223,81% 235,64% 1 321,43% 347,54% 423,21% 364,18% 346,48% 236,62% 116,00% 111,39%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...