Visa allt om Peje's VA-Teknik AB
Visa allt om Peje's VA-Teknik AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 118 1 244 3 776 5 756 5 939 4 749 4 455 5 828 5 451 4 555
Övrig omsättning - - - - - - - - - 42
Rörelseresultat (EBIT) -194 -33 -10 17 605 350 130 391 278 331
Resultat efter finansnetto -198 -35 -14 24 601 348 130 392 279 331
Årets resultat -198 -35 13 50 478 259 100 279 213 170
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 25 67 95 114
Omsättningstillgångar 41 124 534 1 172 1 643 1 363 1 016 1 197 1 200 1 555
Tillgångar 41 124 534 1 172 1 643 1 363 1 042 1 264 1 294 1 669
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -95 103 288 556 714 426 357 622 433 310
Obeskattade reserver 0 0 0 32 84 141 146 159 160 179
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 136 22 246 584 844 796 538 483 702 1 181
Skulder och eget kapital 41 124 534 1 172 1 643 1 363 1 042 1 264 1 294 1 669
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 606 604 594 564 524
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 37 152 609 1 084 792 111 110 109 108 122
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 43 73 275 438 354 336 323 321 297 263
Utdelning till aktieägare 0 0 150 281 208 190 190 365 90 90
Omsättning 118 1 244 3 776 5 756 5 939 4 749 4 455 5 828 5 451 4 597
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 118 1 244 1 259 1 919 1 980 1 583 1 485 1 943 1 817 1 518
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 96 232 320 534 412 360 364 356 331 314
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -194 -33 -10 17 605 354 171 419 304 356
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -90,51% -67,06% -34,40% -3,08% 25,06% 6,60% -23,56% 6,92% 19,67% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -473,17% -25,00% -1,69% 2,56% 37,25% 25,90% 12,57% 31,17% 21,72% 19,89%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -164,41% -2,49% -0,24% 0,52% 10,30% 7,43% 2,94% 6,76% 5,16% 7,29%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 89,83% 47,91% 51,93% 45,40% 46,24% 48,41% 49,38% 43,63% 35,63% 40,53%
Rörelsekapital/omsättning -80,51% 8,20% 7,63% 10,22% 13,45% 11,94% 10,73% 12,25% 9,14% 8,21%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. -231,71% 83,06% 53,93% 49,45% 47,23% 38,88% 44,59% 58,27% 42,36% 26,30%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 30,15% 563,64% 217,07% 200,68% 194,67% 171,23% 188,85% 247,83% 170,94% 141,15%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...