Visa allt om Informait Aktiebolag
Visa allt om Informait Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 6 006 5 339 5 773 5 883 3 709 5 406 5 104 5 707 8 389 9 382
Övrig omsättning 2 937 1 900 1 662 1 250 1 501 1 415 1 093 - 11 -
Rörelseresultat (EBIT) 743 845 344 1 314 -91 243 1 342 737 2 705 5 243
Resultat efter finansnetto 649 716 212 1 063 -272 115 1 192 589 2 466 5 138
Årets resultat 336 389 149 544 3 54 623 33 -601 3 640
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 468 5 040 4 470 4 230 4 292 3 997 3 602 249 285 468
Omsättningstillgångar 1 817 1 117 2 586 3 598 2 329 1 172 1 111 3 877 2 898 3 533
Tillgångar 8 285 6 157 7 056 7 828 6 621 5 169 4 712 4 126 3 183 4 002
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 066 2 030 1 641 1 492 948 945 1 041 232 199 100
Obeskattade reserver 673 485 290 290 0 318 318 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 410 450 382 360 490 0 160 0 0 2 057
Kortfristiga skulder 5 136 3 193 4 743 5 686 5 183 3 906 3 193 3 893 2 984 1 844
Skulder och eget kapital 8 285 6 157 7 056 7 828 6 621 5 169 4 712 4 126 3 183 4 002
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 296 817 260 886 507 1 212
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 2 445 1 988 2 486 1 786 1 507 1 826 1 402 1 320 968 631
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 902 796 911 700 704 965 680 855 581 650
Utdelning till aktieägare 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 8 943 7 239 7 435 7 133 5 210 6 821 6 197 5 707 8 400 9 382
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 4 6 7 7 7 5 5 4 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 002 1 335 962 840 530 772 1 021 1 141 2 097 3 127
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 177 721 594 374 372 527 456 609 538 827
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 252 2 186 1 766 2 626 1 116 1 252 2 344 795 2 789 5 353
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 12,49% -7,52% -1,87% 58,61% -31,39% 5,92% -10,57% -31,97% -10,58% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 8,97% 13,72% 4,88% 16,79% -1,37% 4,70% 28,48% 17,98% 81,97% 130,96%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 12,37% 15,83% 5,96% 22,34% -2,45% 4,50% 26,29% 13,00% 31,10% 55,86%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -55,26% -38,88% -37,36% -35,49% -76,95% -50,57% -40,79% -0,28% -1,03% 18,00%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 31,27% 39,11% 26,46% 21,79% 14,32% 22,82% 27,07% 5,62% 6,25% 2,50%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 35,38% 34,98% 54,52% 63,28% 44,94% 30,01% 34,79% 99,59% 97,12% 191,59%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...