Visa allt om Volymkopia i Eskilstuna AB
Visa allt om Volymkopia i Eskilstuna AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 606 717 624 778 625 728 661 791 684 737
Övrig omsättning 5 1 31 - - - 1 - 3 -
Rörelseresultat (EBIT) 219 22 306 285 205 126 41 165 26 52
Resultat efter finansnetto 214 27 299 279 200 115 37 154 13 39
Årets resultat 137 54 228 154 108 55 25 81 5 37
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 22 38 59 42 67 94 71 68 74 76
Omsättningstillgångar 1 219 1 162 1 241 1 063 711 575 550 531 407 396
Tillgångar 1 240 1 199 1 300 1 105 777 669 621 599 481 472
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 872 736 718 520 366 258 238 213 132 142
Obeskattade reserver 213 176 219 213 144 92 52 50 10 8
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 99 174 231 219 208 253 215 235 251 196
Kortfristiga skulder 56 114 132 153 60 67 116 101 88 126
Skulder och eget kapital 1 240 1 199 1 300 1 105 777 669 621 599 481 472
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 215 - 30 0 40 40 106 160 136
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 0 22 - 9 11 58 58 81 89 77
Utdelning till aktieägare 0 0 36 30 0 0 35 0 0 15
Omsättning 611 718 655 778 625 728 662 791 687 737
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 1 - 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 717 - 778 625 728 661 791 684 737
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 249 - 45 14 106 105 194 259 221
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 235 43 325 310 232 152 75 196 52 96
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -15,48% 14,90% -19,79% 24,48% -14,15% 10,14% -16,43% 15,64% -7,19% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 17,66% 2,34% 23,54% 26,15% 27,16% 18,83% 7,89% 28,21% 5,41% 11,02%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 36,14% 3,91% 49,04% 37,15% 33,76% 17,31% 7,41% 21,37% 3,80% 7,06%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 83,50% 78,24% 85,42% 80,08% 76,64% 81,46% 75,04% 83,19% 77,49% 76,12%
Rörelsekapital/omsättning 191,91% 146,16% 177,72% 116,97% 104,16% 69,78% 65,66% 54,36% 46,64% 36,64%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 83,72% 72,83% 68,37% 61,27% 60,76% 48,70% 44,50% 41,57% 28,94% 31,31%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 2 055,36% 967,54% 875,76% 650,98% 1 070,00% 734,33% 412,07% 438,61% 388,64% 253,97%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...