Visa allt om Progifa Telecom AB
Visa allt om Progifa Telecom AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 1 2 366 3 120 3 245 4 571 5 822 6 122
Övrig omsättning - - - - 29 325 249 620 730 1 143
Rörelseresultat (EBIT) -14 -37 -48 -27 -407 -1 152 -1 019 -444 108 89
Resultat efter finansnetto 3 -37 -48 -395 -502 -1 217 -1 130 -377 32 26
Årets resultat 3 -37 -48 -910 -402 -516 -1 130 -377 24 26
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 200 204 213 222 2 118 2 040 210 215 51 60
Omsättningstillgångar 15 4 26 54 52 827 2 011 2 120 2 229 1 869
Tillgångar 215 208 239 276 2 170 2 867 2 221 2 335 2 280 1 929
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 93 90 127 174 80 482 98 58 134 110
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 286 286 0 0 0 0
Långfristiga skulder 117 113 0 0 0 525 0 239 346 231
Kortfristiga skulder 5 5 112 102 1 804 1 575 2 123 2 038 1 799 1 587
Skulder och eget kapital 215 208 239 276 2 170 2 867 2 221 2 335 2 280 1 929
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 - - 313 275 326 305 315
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 - 607 584 474 541 482 435
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 0 - 167 301 262 319 286 260
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 1 2 395 3 445 3 494 5 191 6 552 7 265
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 0 0 - 2 3 4 0 4 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - 1 183 1 040 811 - 1 456 2 041
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - 388 428 264 - 308 376
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -10 -28 -39 -18 -398 -1 141 -1 014 -438 117 108
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - -100,00% -99,96% -24,17% -3,85% -29,01% -21,49% -4,90% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - - 280,07% -18,76% -40,18% -45,88% -11,73% 4,74% 4,61%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - - 77 300,00% -17,20% -36,92% -31,40% -5,99% 1,86% 1,45%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - - 100,00% 39,14% 17,56% 12,20% 21,00% 20,01% 12,17%
Rörelsekapital/omsättning - - - -4 800,00% -74,05% -23,97% -3,45% 1,79% 7,39% 4,61%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 43,26% 43,27% 53,14% 63,04% 3,69% 16,81% 4,41% 2,48% 5,88% 5,70%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 300,00% 80,00% 23,21% 52,94% 2,88% 41,21% 72,92% 51,62% 58,31% 66,92%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...