Visa allt om Megatherm i Osby AB
Visa allt om Megatherm i Osby AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 0 92 1 651 2 122 2 811 2 443 2 828 3 276 3 727 1 885
Övrig omsättning - - 211 86 - 5 9 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -44 27 -244 134 198 368 506 176 479 89
Resultat efter finansnetto -44 28 -241 129 187 356 479 146 440 79
Årets resultat 89 22 2 74 103 195 263 77 235 76
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 5 9 14 19 2 13 25 38
Omsättningstillgångar 267 632 1 102 1 497 1 617 1 747 1 767 1 435 2 271 1 230
Tillgångar 267 632 1 107 1 506 1 631 1 765 1 769 1 448 2 296 1 267
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 208 419 797 925 951 898 753 510 453 218
Obeskattade reserver 32 191 191 436 404 359 269 149 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 30 30 30 30 30 30 141 30
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 255 341 438 724 792
Kortfristiga skulder 28 22 89 115 245 223 375 321 978 228
Skulder och eget kapital 267 632 1 107 1 506 1 631 1 765 1 769 1 448 2 296 1 267
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 18 147 110 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader - 0 0 0 0 0 6 46 36 0
Utdelning till aktieägare 95 300 400 130 100 50 0 200 20 0
Omsättning 0 92 1 862 2 208 2 811 2 448 2 837 3 276 3 727 1 885
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 92 1 651 2 122 2 811 2 443 2 828 3 276 3 727 -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 3 5 11 16 12 22 43 217 174 -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -44 32 -239 139 203 374 517 187 492 101
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -100,00% -94,43% -22,20% -24,51% 15,06% -13,61% -13,68% -12,10% 97,72% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - 4,43% -21,77% 8,90% 12,14% 21,08% 28,60% 12,15% 20,91% 7,18%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - 30,43% -14,60% 6,31% 7,04% 15,23% 17,89% 5,37% 12,88% 4,83%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - 52,17% -12,60% 14,70% 19,14% 30,74% 100,00% 29,85% 29,89% 27,06%
Rörelsekapital/omsättning - 663,04% 61,36% 65,13% 48,81% 62,38% 49,22% 34,00% 34,69% 53,16%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 87,25% 89,87% 85,45% 84,00% 76,56% 65,87% 53,77% 42,80% 19,73% 17,21%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 953,57% 2 872,73% 1 210,11% 804,35% 341,63% 334,53% 169,07% 72,27% 45,19% 105,26%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...