Visa allt om Hands on i Stockholm AB
Visa allt om Hands on i Stockholm AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 938 1 011 1 540 1 280 1 118 1 158 874 855 889 818
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 376 162 486 318 308 186 104 45 107 35
Resultat efter finansnetto 376 163 491 328 319 187 105 50 108 35
Årets resultat 209 188 404 176 174 139 81 50 54 27
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 5 9 14 8
Omsättningstillgångar 1 213 1 208 1 232 818 741 507 433 368 346 274
Tillgångar 1 213 1 208 1 232 818 741 507 437 377 359 282
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 357 333 545 316 314 268 208 177 177 147
Obeskattade reserver 185 85 166 195 110 29 34 41 63 33
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 262 66 92 9 11 2 10 2
Kortfristiga skulder 671 790 259 241 224 201 184 157 110 98
Skulder och eget kapital 1 213 1 208 1 232 818 741 507 437 377 359 282
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 245 - - 0 425 465 380 403 324 320
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 460 604 512 5 21 0 6 13 22
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - 0 -
Sociala kostnader 94 167 214 187 164 183 151 166 135 129
Utdelning till aktieägare 200 185 400 175 175 127 80 50 50 25
Omsättning 938 1 011 1 540 1 280 1 118 1 158 874 855 889 818
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 938 1 011 1 540 1 280 1 118 1 158 874 855 889 818
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 405 689 895 767 668 742 607 653 545 556
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 376 162 486 318 308 191 109 50 112 48
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -7,22% -34,35% 20,31% 14,49% -3,45% 32,49% 2,22% -3,82% 8,68% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 31,00% 13,58% 39,77% 40,10% 43,05% 36,88% 24,03% 13,00% 29,81% 12,41%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 40,09% 16,22% 31,82% 25,62% 28,53% 16,15% 12,01% 5,73% 12,04% 4,28%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 57,78% 41,35% 63,18% 45,08% 46,24% 26,42% 28,49% 24,68% 26,55% 21,52%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 41,33% 33,05% 54,75% 56,20% 53,32% 57,08% 53,33% 54,78% 61,94% 60,55%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 180,77% 152,91% 475,68% 339,42% 330,80% 252,24% 235,33% 234,39% 314,55% 279,59%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...