Visa allt om Skaftö Golf AB
Visa allt om Skaftö Golf AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 5 317 5 194 4 228 4 032 4 179 4 002 4 009 4 187 4 172 3 987
Övrig omsättning - - - - - 19 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -341 -231 -56 53 57 14 -175 172 22 -63
Resultat efter finansnetto -342 -230 -51 60 75 34 -171 178 69 -37
Årets resultat -342 -230 -13 43 27 34 -62 94 32 -1
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 255 229 259 245 178 187 80 82 86 79
Omsättningstillgångar 4 934 4 964 4 880 4 432 4 562 4 830 4 988 4 750 4 787 4 994
Tillgångar 5 189 5 193 5 139 4 677 4 741 5 016 5 068 4 832 4 872 5 073
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 104 147 276 289 396 369 334 397 302 270
Obeskattade reserver 0 0 0 39 36 0 0 109 62 42
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 563 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 4 522 5 047 4 863 4 349 4 309 4 647 4 733 4 327 4 507 4 761
Skulder och eget kapital 5 189 5 193 5 139 4 677 4 741 5 016 5 068 4 832 4 872 5 073
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 1 724 1 602 1 621 1 603 1 536 1 524 1 476 1 480 1 532
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 836 531 558 542 510 516 515 500 517
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 150 0 0 0 0 0
Omsättning 5 317 5 194 4 228 4 032 4 179 4 021 4 009 4 187 4 172 3 987
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 063 1 039 846 806 836 800 802 837 834 570
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 451 483 399 403 377 362 362 355 385 292
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -223 -108 58 150 129 74 -125 213 60 -3
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 2,37% 22,85% 4,86% -3,52% 4,42% -0,17% -4,25% 0,36% 4,64% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -6,57% -4,45% -0,99% 1,30% 1,58% 0,70% -3,35% 3,70% 1,44% -0,71%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -6,41% -4,45% -1,21% 1,51% 1,79% 0,87% -4,24% 4,28% 1,68% -0,90%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 62,54% 71,18% 77,81% 78,65% 79,78% 76,21% 72,24% 75,30% 74,64% 72,96%
Rörelsekapital/omsättning 7,75% -1,60% 0,40% 2,06% 6,05% 4,57% 6,36% 10,10% 6,71% 5,84%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 2,00% 2,83% 5,37% 6,83% 8,91% 7,36% 6,59% 9,88% 7,11% 5,92%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 104,16% 92,89% 98,89% 101,91% 105,87% 103,94% 105,39% 109,78% 106,21% 104,89%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...