Visa allt om Trend Importen i Höllviken AB
Visa allt om Trend Importen i Höllviken AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 0 12 300 460 431 358 311 310 1 649 5 075
Övrig omsättning - 25 62 208 - 152 - 86 484 9
Rörelseresultat (EBIT) -5 -47 41 240 2 126 -75 -100 -70 478
Resultat efter finansnetto -4 -29 124 300 -113 -3 -171 60 -203 460
Årets resultat -4 32 109 191 2 23 -11 68 13 297
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 33 530 548 642 717 574 1 461
Omsättningstillgångar 499 506 1 616 1 484 736 886 844 954 1 131 1 744
Tillgångar 499 506 1 616 1 517 1 265 1 433 1 486 1 672 1 704 3 205
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 285 446 1 514 1 405 1 217 1 212 1 189 1 199 1 131 1 118
Obeskattade reserver 0 0 70 63 0 162 252 423 431 716
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 372
Kortfristiga skulder 213 60 33 50 50 59 46 49 142 998
Skulder och eget kapital 499 506 1 616 1 517 1 265 1 433 1 486 1 672 1 704 3 205
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 15 24 145
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 129 792
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 5 41 330
Utdelning till aktieägare 160 156 1 100 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 37 362 668 431 510 311 396 2 133 5 084
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - 1 269
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - 333
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -5 -47 41 254 20 143 0 -20 42 946
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -100,00% - -34,78% 6,73% 20,39% 15,11% 0,32% -81,20% -67,51% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - -5,53% 7,67% 19,78% 1,50% 9,84% -4,64% 3,71% -3,29% 15,32%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - -233,33% 41,33% 65,22% 4,41% 39,39% -22,19% 20,00% -3,40% 9,67%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - 100,00% 100,00% 19,35% 20,42% 23,74% 23,79% 21,29% 22,92% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning - 3 716,67% 527,67% 311,74% 159,16% 231,01% 256,59% 291,94% 59,98% 14,70%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 57,11% 88,14% 97,07% 95,68% 96,21% 92,91% 92,51% 89,93% 84,58% 50,97%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 234,27% 843,33% 4 681,82% 2 826,00% 1 472,00% 1 501,69% 1 834,78% 1 946,94% 796,48% 174,75%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 6 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...