Visa allt om Xcedro AB
Visa allt om Xcedro AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 0 0 0 923 1 250 956 1 624 1 965 2 062 1 483
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -11 -8 -10 466 758 377 374 42 421 84
Resultat efter finansnetto 27 113 31 508 784 468 466 62 591 87
Årets resultat 78 103 79 278 437 287 292 36 383 63
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 24 24 117 117 117 121 155 197 99 528
Omsättningstillgångar 1 359 1 488 1 454 1 787 1 678 1 150 1 030 1 037 991 255
Tillgångar 1 383 1 512 1 571 1 905 1 796 1 270 1 184 1 234 1 091 784
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 872 951 1 008 1 079 940 633 646 404 503 193
Obeskattade reserver 487 556 550 625 505 320 220 125 125 15
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 40 40 50
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 24 6 14 201 351 318 318 665 424 526
Skulder och eget kapital 1 383 1 512 1 571 1 905 1 796 1 270 1 184 1 234 1 091 784
Löner & utdelning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 - 86 403 215 545 514
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 276 300 200 43 448 237 157
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 0 52 57 35 320 482 434 433
Utdelning till aktieägare 160 156 160 150 140 130 300 50 135 73
Omsättning 0 0 0 923 1 250 956 1 624 1 965 2 062 1 483
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 0 1 1 2 2 3 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - 923 1 250 478 812 655 1 031 742
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - 351 383 185 398 389 653 556
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -11 -8 -10 466 761 381 383 55 436 100
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - -100,00% -26,16% 30,75% -41,13% -17,35% -4,70% 39,04% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - - 26,72% 43,71% 36,77% 39,44% 5,02% 54,17% 11,10%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - - 55,15% 62,80% 48,85% 28,76% 3,16% 28,66% 5,87%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - - 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning - - - 171,83% 106,16% 87,03% 43,84% 18,93% 27,50% -18,27%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 90,52% 91,58% 91,47% 80,82% 73,06% 68,41% 68,26% 40,03% 54,35% 25,99%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 5 662,50% 24 800,00% 10 385,71% 889,05% 478,06% 361,64% 323,90% 155,94% 233,73% 48,48%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...