Visa allt om MarknadsKommunikation Ahlebro AB
Visa allt om MarknadsKommunikation Ahlebro AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 506 132 199 208 1 451 1 425 1 623 3 499 5 423 4 451
Övrig omsättning - - - - 19 - - 2 - -
Rörelseresultat (EBIT) 75 -105 -163 -261 375 535 247 -172 464 553
Resultat efter finansnetto 75 -102 -160 -257 389 553 247 -154 480 559
Årets resultat 75 -102 -160 -154 214 412 207 -131 349 377
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 28 0 0 1 3 12 43 77 99 156
Omsättningstillgångar 1 099 1 100 1 287 1 662 2 320 2 090 1 695 1 668 2 141 2 385
Tillgångar 1 128 1 100 1 287 1 663 2 324 2 101 1 739 1 745 2 240 2 541
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 040 1 045 1 247 1 557 1 862 1 798 1 506 1 419 1 700 1 551
Obeskattade reserver 0 0 0 0 102 6 13 0 23 32
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 88 56 40 106 359 297 220 326 517 958
Skulder och eget kapital 1 128 1 100 1 287 1 663 2 324 2 101 1 739 1 745 2 240 2 541
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 141 - 139 557 539 539
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 24 24 24 140 0 48 35 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 0
Sociala kostnader 18 18 19 55 59 28 99 254 298 207
Utdelning till aktieägare 170 80 0 0 0 150 120 130 150 200
Omsättning 506 132 199 208 1 470 1 425 1 623 3 501 5 423 4 451
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 506 132 199 208 1 451 1 425 1 623 1 750 2 712 2 226
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 50 53 56 212 232 86 278 413 427 383
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 79 -105 -162 -258 378 567 281 -138 507 596
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 283,33% -33,67% -4,33% -85,67% 1,82% -12,20% -53,62% -35,48% 21,84% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,65% -9,27% -12,43% -15,27% 16,78% 26,32% 14,20% -8,88% 21,47% 22,04%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 14,82% -77,27% -80,40% -122,12% 26,88% 38,81% 15,22% -4,43% 8,87% 12,58%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 51,78% 67,42% 44,72% 75,00% 58,17% 58,18% 46,03% 31,18% 30,39% 38,33%
Rörelsekapital/omsättning 199,80% 790,91% 626,63% 748,08% 135,15% 125,82% 90,88% 38,35% 29,95% 32,06%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 92,20% 95,00% 96,89% 93,63% 83,36% 85,79% 87,15% 81,32% 76,63% 61,95%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 248,86% 1 964,29% 3 217,50% 1 567,92% 646,24% 703,70% 770,45% 511,66% 414,12% 248,96%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...