Visa allt om Seamless Distribution AB
Visa allt om Seamless Distribution AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 279 997 170 754 161 273 134 337 59 985
Övrig omsättning 537 1 566 1 356 43 -
Rörelseresultat (EBIT) -116 637 -164 997 -95 797 -29 894 -6 264
Resultat efter finansnetto -118 824 -164 515 -95 502 -30 406 -6 392
Årets resultat -119 308 -164 792 -79 946 -23 745 -4 909
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 92 699 87 891 73 031 37 123 20 699
Omsättningstillgångar 112 633 168 528 343 717 141 940 54 318
Tillgångar 205 332 256 419 416 748 179 063 75 017
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 102 636 190 365 367 457 137 110 42 359
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 635 654 361 0 0
Långfristiga skulder 1 082 762 913 7 419 5 426
Kortfristiga skulder 100 979 64 638 48 017 34 534 27 232
Skulder och eget kapital 205 332 256 419 416 748 179 063 75 017
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 8 981 - 11 179 9 999 5 620
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 0 -
Löner till övriga anställda 65 828 73 553 60 141 25 831 18 948
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 0 -
Sociala kostnader 16 991 26 040 22 046 11 100 7 263
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0
Omsättning 280 534 172 320 162 629 134 380 59 985
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 146 172 112 66 41
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 918 993 1 440 2 035 1 463
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 512 536 637 505 598
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -95 857 -147 358 -83 661 -27 782 -4 666
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 63,98% 5,88% 20,05% 123,95% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -56,78% -64,03% -22,82% -16,64% -8,26%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -41,64% -96,16% -58,98% -22,18% -10,32%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 21,22% 100,00% 23,83% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 4,16% 60,84% 183,35% 79,95% 45,15%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 49,99% 74,24% 88,17% 76,57% 56,47%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 111,54% 247,62% 708,74% 411,02% 192,67%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 7 848 18 452 42 52 035 45 771 50 268 40 089 28 909 18 431 14 918
Övrig omsättning 70 6 055 245 19 - 540 864 2 604 -1 371 4 817
Rörelseresultat (EBIT) -12 169 1 759 -21 051 -29 911 -6 478 -2 853 4 771 624 -6 586 153
Resultat efter finansnetto -108 061 -268 351 -23 127 -29 986 -6 567 -2 960 4 306 443 -6 744 83
Årets resultat -108 061 -268 351 -23 127 -23 334 -5 000 1 073 4 306 443 -6 744 83
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 23 288 32 407 - 40 273 21 896 7 725 4 171 4 546 4 095 4 639
Omsättningstillgångar 115 269 135 858 349 156 131 113 43 933 29 866 24 448 13 113 8 522 13 847
Tillgångar 138 557 168 264 432 012 171 386 65 829 37 591 28 619 17 660 12 617 18 486
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 82 408 144 516 425 777 138 648 42 455 23 966 13 837 9 530 8 327 15 071
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 5 705 5 000 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 56 148 23 748 6 235 27 033 18 374 13 625 14 783 8 129 4 290 3 415
Skulder och eget kapital 138 557 168 264 432 012 171 386 65 829 37 591 28 619 17 660 12 617 18 486
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 8 981 - - 9 999 5 620 1 882 2 944 2 334 2 744 1 540
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - 0 - 145 - 405 100 -
Löner till övriga anställda 0 6 872 7 556 24 926 16 151 13 551 8 583 7 184 6 104 5 768
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - 0 0 - - - - 206 -
Sociala kostnader 2 621 3 099 3 431 10 975 7 140 4 833 3 457 2 931 3 918 3 314
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 7 918 24 507 287 52 054 45 771 50 808 40 953 31 513 17 060 19 735
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 5 7 57 36 36 33 26 20 16
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 570 3 690 6 913 1 271 1 396 1 215 1 112 922 932
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 796 2 072 1 597 558 637 637 532 546 660 655
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -12 162 1 759 -21 051 -28 211 -4 942 -1 897 5 440 2 125 -3 988 1 897
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -57,47% 43 833,33% -99,92% 13,69% -8,95% 25,39% 38,67% 56,85% 23,55% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -76,56% -159,45% -5,35% -17,37% -9,73% -7,50% 15,50% 3,88% -51,60% 1,11%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -1 351,66% -1 454,02% -55 016,67% -57,23% -14,00% -5,61% 11,07% 2,37% -35,32% 1,38%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 94,70% 88,87% 87,67% 91,41% 85,28% 98,08% 86,81%
Rörelsekapital/omsättning 753,33% 607,58% 816 478,57% 200,02% 55,84% 32,31% 24,11% 17,24% 22,96% 69,93%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 59,48% 85,89% 98,56% 80,90% 64,49% 63,75% 48,35% 53,96% 66,00% 81,53%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 205,29% 572,08% 5 599,94% 485,01% 239,10% 219,20% 165,38% 155,97% 198,65% 308,78%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...