Visa allt om Keep It Up AB
Visa allt om Keep It Up AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 778 771 819 2 597 1 145 949 1 204 1 158 1 412 2 791
Övrig omsättning - 38 - - - 7 19 37 2 1
Rörelseresultat (EBIT) -85 -89 -351 93 -245 -465 -385 -93 -266 -90
Resultat efter finansnetto -103 -95 -354 94 -253 -481 -387 -114 -303 -107
Årets resultat -103 10 -354 94 -253 -481 -384 -114 -303 -44
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 52 81
Omsättningstillgångar 929 840 566 1 061 661 523 737 750 1 328 1 888
Tillgångar 929 840 566 1 061 661 523 737 750 1 379 1 968
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 96 119 109 213 119 102 203 243 102 125
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 742 341 346 515 466 143 293 350 569 1 277
Kortfristiga skulder 91 379 110 333 77 278 241 156 709 566
Skulder och eget kapital 929 840 566 1 061 661 523 737 750 1 379 1 968
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 264 220 258 165 264 192
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 34 42 332 350 30 94 2 3 0 24
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 26 36 158 164 151 145 92 66 93 115
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 778 809 819 2 597 1 145 956 1 223 1 195 1 414 2 792
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 778 771 410 1 299 573 475 1 204 1 158 1 412 1 396
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 88 114 257 276 224 241 370 247 365 182
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -85 -89 -351 93 -245 -465 -385 -92 -237 -60
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,91% -5,86% -68,46% 126,81% 20,65% -21,18% 3,97% -17,99% -49,41% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -9,15% -10,60% -61,84% 9,33% -36,76% -88,72% -51,70% -11,73% -18,85% -3,86%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -10,93% -11,54% -42,74% 3,81% -21,22% -48,89% -31,64% -7,60% -18,41% -2,72%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 59,64% 45,53% 45,18% 36,89% 40,87% 30,56% 37,29% 45,60% 37,18% 25,55%
Rörelsekapital/omsättning 107,71% 59,79% 55,68% 28,03% 51,00% 25,82% 41,20% 51,30% 43,84% 47,37%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 10,33% 14,17% 19,26% 20,08% 18,00% 19,50% 27,54% 32,40% 7,40% 6,35%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 132,97% 36,15% 236,36% 187,69% 324,68% 8,63% 85,06% 242,31% 108,18% 178,27%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...