Visa allt om Revisorskonsulterna RS Skåne AB
Visa allt om Revisorskonsulterna RS Skåne AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 598 1 806 1 619 1 695 1 747 1 701 1 460 1 554 1 534 1 476
Övrig omsättning 43 15 - - - 1 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 249 236 134 162 258 250 214 142 202 140
Resultat efter finansnetto 248 231 138 160 248 240 206 134 190 128
Årets resultat 183 176 101 123 175 173 150 138 123 86
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 84 76 104 79 77 88 59 62 51 53
Omsättningstillgångar 427 500 338 369 490 377 372 462 531 431
Tillgångar 511 576 442 448 567 464 432 525 582 485
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 307 399 223 272 325 294 271 258 260 228
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 65 65
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 63 0 54 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 204 177 155 176 189 171 161 267 257 191
Skulder och eget kapital 511 576 442 448 567 464 432 525 582 485
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 471 399 421 448 443
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda - 599 594 574 534 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 0 -
Sociala kostnader - 322 320 314 312 285 227 255 247 239
Utdelning till aktieägare 0 150 0 150 175 144 150 137 120 100
Omsättning 1 641 1 821 1 619 1 695 1 747 1 702 1 460 1 554 1 534 1 476
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 799 903 810 848 874 851 730 777 767 738
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 384 476 471 451 437 402 334 347 375 361
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 276 264 150 172 269 261 217 146 203 144
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -11,52% 11,55% -4,48% -2,98% 2,70% 16,51% -6,05% 1,30% 3,93% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 48,73% 41,15% 32,58% 36,61% 46,03% 53,88% 49,54% 27,43% 35,05% 29,07%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 15,58% 13,12% 8,89% 9,68% 14,94% 14,70% 14,66% 9,27% 13,30% 9,55%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 13,95% 17,88% 11,30% 11,39% 17,23% 12,11% 14,45% 12,55% 17,86% 16,26%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 60,08% 69,27% 50,45% 60,71% 57,32% 63,36% 62,73% 49,14% 52,71% 56,66%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 124,02% 174,58% 77,42% 81,82% 103,17% 220,47% 231,06% 173,03% 206,61% 225,65%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...