Visa allt om time2care Scandinavia AB
Visa allt om time2care Scandinavia AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 8 646 3 125 2 812 313 450 751 664 873 2 127 4 374
Övrig omsättning 102 409 - - - 2 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 710 365 29 -3 62 210 236 325 -78 -297
Resultat efter finansnetto 638 360 26 -6 57 199 213 288 -200 -321
Årets resultat 476 277 16 -6 40 142 156 225 -150 -100
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 265 288 0 0 2 13 105 209 410 758
Omsättningstillgångar 1 993 1 338 694 405 373 529 431 261 1 409 2 007
Tillgångar 2 257 1 626 694 405 375 542 537 470 1 819 2 765
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 065 589 312 296 302 387 270 239 14 164
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 91 482 0 0 0 19 82 135 194 245
Kortfristiga skulder 1 101 555 382 109 73 136 185 96 1 611 2 355
Skulder och eget kapital 2 257 1 626 694 405 375 542 537 470 1 819 2 765
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 0 0 0 72 97
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - - 0 0 0 0 0 265 530
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 0 - - 0 0 0 0 0 49 146
Utdelning till aktieägare 500 0 0 0 0 125 0 125 0 0
Omsättning 8 748 3 534 2 812 313 450 753 664 873 2 127 4 374
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 - - 0 0 0 0 0 2 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - 1 064 1 458
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - 197 298
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 770 425 29 -1 73 302 340 437 32 -160
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 176,67% 11,13% 798,40% -30,44% -40,08% 13,10% -23,94% -58,96% -51,37% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 33,54% 22,51% 4,47% -0,49% 16,53% 38,75% 43,95% 65,32% -9,57% -10,74%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,76% 11,71% 1,10% -0,64% 13,78% 27,96% 35,54% 35,17% -8,18% -6,79%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 50,91% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 96,22% 69,39% 58,53%
Rörelsekapital/omsättning 10,32% 25,06% 11,10% 94,57% 66,67% 52,33% 37,05% 18,90% -9,50% -7,96%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 47,19% 36,22% 44,96% 73,09% 80,53% 71,40% 50,28% 50,85% 0,77% 5,93%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 123,71% 114,59% 181,68% 371,56% 510,96% 388,97% 232,97% 271,88% 87,46% 64,71%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...