Visa allt om Grimstorps Byggkomponenter AB
Visa allt om Grimstorps Byggkomponenter AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 58 491 48 305 31 871 30 232 46 561 47 547 44 639 47 573 49 419 41 603
Övrig omsättning 145 154 298 - - 856 521 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 6 775 3 370 -269 -150 2 839 -2 965 -264 1 691 2 260 1 856
Resultat efter finansnetto 6 706 3 340 -350 111 2 901 -3 092 -240 1 463 2 233 1 843
Årets resultat 5 210 1 930 -133 138 2 485 -1 989 292 741 1 411 1 114
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 378 706 535 547 521 564 958 1 173 1 023 865
Omsättningstillgångar 22 083 15 533 10 091 9 466 13 521 10 581 15 244 13 331 12 004 9 218
Tillgångar 22 461 16 239 10 626 10 012 14 042 11 145 16 202 14 504 13 027 10 083
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 10 843 6 633 4 703 5 052 5 239 2 554 4 543 4 251 4 110 2 699
Obeskattade reserver 886 862 0 217 244 0 1 102 1 749 1 429 1 186
Avsättningar (tkr) 220 280 90 90 90 90 90 90 90 50
Långfristiga skulder 0 58 163 318 504 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 10 512 8 406 5 670 4 335 7 965 8 501 10 467 8 414 7 399 6 149
Skulder och eget kapital 22 461 16 239 10 626 10 012 14 042 11 145 16 202 14 504 13 027 10 083
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 817 1 093 1 439 1 419 1 024
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 9 011 8 357 6 864 6 776 9 060 8 537 5 493 6 764 6 648 5 188
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 3 615 2 919 2 578 2 557 3 169 3 434 2 652 3 166 3 189 2 378
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 600 0
Omsättning 58 636 48 459 32 169 30 232 46 561 48 403 45 160 47 573 49 419 41 603
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 24 22 18 18 25 24 23 27 27 22
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 437 2 196 1 771 1 680 1 862 1 981 1 941 1 762 1 830 1 891
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 530 561 156 522 492 538 400 417 414 392
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 6 888 3 429 10 293 3 3 033 -2 612 61 2 022 2 543 2 142
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 21,09% 51,56% 5,42% -35,07% -2,07% 6,51% -6,17% -3,74% 18,79% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 30,05% 20,76% -2,73% 1,71% 21,33% -24,58% -1,44% 11,71% 17,36% 18,45%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 11,54% 6,98% -0,91% 0,57% 6,43% -5,76% -0,52% 3,57% 4,58% 4,47%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 45,79% 38,66% 37,75% 41,76% 44,11% 34,49% 35,50% 41,66% 41,28% 42,27%
Rörelsekapital/omsättning 19,78% 14,75% 13,87% 16,97% 11,93% 4,37% 10,70% 10,34% 9,32% 7,38%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 51,35% 44,99% 44,26% 52,06% 38,59% 22,92% 32,94% 37,99% 39,45% 35,24%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 161,32% 124,04% 120,23% 163,07% 141,77% 76,36% 100,71% 108,02% 118,87% 109,53%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...