Visa allt om Structor Bygg Stockholm AB
Visa allt om Structor Bygg Stockholm AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 31 600 29 433 28 660 32 515 27 401 24 795 21 373 30 038 30 116 22 176
Övrig omsättning 328 2 721 892 34 43 19 942 - 1 672 1 128
Rörelseresultat (EBIT) 3 789 3 737 3 092 4 904 3 203 4 036 1 992 1 357 4 001 3 229
Resultat efter finansnetto 3 784 3 773 3 148 5 001 3 295 4 048 1 984 1 407 4 088 3 377
Årets resultat 3 266 2 860 1 378 2 498 3 024 3 293 1 771 1 100 2 907 2 406
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 783 757 172 279 521 520 753 886 577 666
Omsättningstillgångar 13 101 12 243 15 019 12 094 11 879 10 644 9 794 18 493 15 902 12 216
Tillgångar 13 884 12 999 15 191 12 373 12 400 11 164 10 547 19 379 16 478 12 882
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 256 4 990 4 130 5 752 6 254 5 980 4 487 2 716 4 116 3 209
Obeskattade reserver 2 731 2 725 2 638 1 646 272 135 641 1 094 1 298 1 345
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 5 897 5 284 8 423 4 975 5 874 5 049 5 419 15 568 11 064 8 327
Skulder och eget kapital 13 884 12 999 15 191 12 373 12 400 11 164 10 547 19 379 16 478 12 882
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 - 1 273 1 195 1 604 2 467 896
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 11 852 11 277 11 059 10 646 8 629 6 446 5 529 7 856 6 683 6 685
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 6 004 5 769 5 683 5 050 4 191 3 513 3 447 4 516 4 429 3 554
Utdelning till aktieägare 3 278 3 000 2 000 3 000 3 000 2 750 1 800 0 2 500 2 000
Omsättning 31 928 32 154 29 552 32 549 27 444 24 814 22 315 30 038 31 788 23 304
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 23 21 20 20 18 16 14 23 20 18
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 374 1 402 1 433 1 626 1 522 1 550 1 527 1 306 1 506 1 232
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 845 844 886 833 771 758 779 661 739 651
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 4 053 3 906 3 200 5 084 3 451 4 310 2 306 1 591 4 220 3 460
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 7,36% 2,70% -11,86% 18,66% 10,51% 16,01% -28,85% -0,26% 35,80% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 27,30% 29,09% 20,74% 40,50% 26,60% 36,33% 18,97% 7,37% 24,83% 26,23%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 12,00% 12,85% 10,99% 15,41% 12,04% 16,36% 9,36% 4,75% 13,59% 15,24%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 22,80% 23,64% 23,01% 21,89% 21,92% 22,57% 20,47% 9,74% 16,06% 17,54%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 53,20% 54,74% 40,73% 56,29% 52,05% 54,46% 47,02% 18,08% 30,65% 32,43%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 222,16% 231,70% 178,31% 243,10% 202,23% 210,81% 180,73% 58,19% 110,13% 121,45%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...