Visa allt om Banérportsskolan AB
Visa allt om Banérportsskolan AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 25 742 22 590 18 724 17 538 14 440 12 194 12 062 10 874 11 432 9 329
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 854 4 043 709 354 19 -472 210 282 420 668
Resultat efter finansnetto 1 856 4 413 756 356 2 -452 212 310 495 675
Årets resultat 1 433 3 843 447 259 2 -452 29 41 345 473
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 580 2 242 3 402 1 916 2 039 2 075 1 173 737 151 165
Omsättningstillgångar 3 010 4 790 1 220 1 662 1 333 1 115 1 801 2 190 2 115 2 086
Tillgångar 4 590 7 032 4 622 3 578 3 372 3 190 2 974 2 928 2 266 2 252
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 792 4 159 716 469 211 208 861 1 031 1 191 945
Obeskattade reserver 0 0 0 1 299 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 1 927 0 1 315 1 360 1 050 600 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 798 2 874 1 979 1 810 1 847 1 622 1 064 1 296 1 076 1 306
Skulder och eget kapital 4 590 7 032 4 622 3 578 3 372 3 190 2 974 2 928 2 266 2 252
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - - 0 1 213 1 662 1 094 1 443 1 164
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 0 - -
Löner till övriga anställda 9 992 8 335 6 972 7 102 5 249 2 879 2 520 2 346 2 427 1 665
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 0 - -
Sociala kostnader 3 764 3 260 3 277 2 625 1 922 1 791 1 986 1 820 1 440 1 144
Utdelning till aktieägare 1 000 3 800 400 200 0 0 200 200 200 100
Omsättning 25 742 22 590 18 724 17 538 14 440 12 194 12 062 10 874 11 432 9 329
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 28 25 22 20 16 13 12 11 11 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 919 904 851 877 903 938 1 005 989 1 039 1 037
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 494 387 466 486 462 480 534 493 492 446
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 516 4 681 921 525 173 -461 224 296 434 682
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 13,95% 20,65% 6,76% 21,45% 18,42% 1,09% 10,93% -4,88% 22,54% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 40,44% 62,76% 16,36% 10,09% 1,10% -14,17% 7,09% 10,59% 21,84% 29,97%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,21% 19,54% 4,04% 2,06% 0,26% -3,71% 1,75% 2,85% 4,33% 7,24%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 0,82% 8,48% -4,05% -0,84% -3,56% -4,16% 6,11% 8,22% 9,09% 8,36%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 39,04% 59,14% 15,49% 39,86% 6,26% 6,52% 28,95% 35,21% 52,56% 41,96%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 107,58% 166,67% 61,65% 91,82% 72,17% 68,74% 169,27% 168,98% 196,56% 159,72%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...