Visa allt om Stockholm BarAkademi AB
Visa allt om Stockholm BarAkademi AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 853 1 088 1 687 1 775 1 319 1 344 1 336 1 388 1 421 1 489
Övrig omsättning - - - - - - - 4 21 19
Rörelseresultat (EBIT) 73 -150 394 -151 -37 7 86 -86 -139 -37
Resultat efter finansnetto 74 -154 392 -153 -40 7 85 -88 -143 -38
Årets resultat 74 -117 331 -153 -40 7 85 -88 -143 -38
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 13 21 31 12 16 33 43 63 99 84
Omsättningstillgångar 216 283 486 251 306 230 230 169 193 361
Tillgångar 229 304 517 263 322 263 273 232 292 445
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 190 116 233 -98 56 96 89 5 93 235
Obeskattade reserver 0 0 37 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 32 0 17 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 39 156 247 344 267 168 184 227 199 209
Skulder och eget kapital 229 304 517 263 322 263 273 232 292 445
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 52 - - 317 181 260 182 245 156 174
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 230 278 121 12 23 46 50 238 237
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 26 75 92 136 63 98 71 97 117 111
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 853 1 088 1 687 1 775 1 319 1 344 1 336 1 392 1 442 1 508
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 2 4 4 3 2 2 2 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 853 544 422 444 440 672 668 694 1 421 1 489
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 147 183 90 146 88 195 154 197 523 526
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 81 -140 399 -147 -27 17 105 -60 -117 -14
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -21,60% -35,51% -4,96% 34,57% -1,86% 0,60% -3,75% -2,32% -4,57% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 32,75% -49,34% 76,21% -57,03% -11,49% 2,66% 31,50% -37,07% -47,60% -8,31%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,79% -13,79% 23,36% -8,45% -2,81% 0,52% 6,44% -6,20% -9,78% -2,48%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 80,30% 84,56% 85,66% 82,82% 80,97% 83,93% 88,17% 77,95% 83,11% 84,08%
Rörelsekapital/omsättning 20,75% 11,67% 14,17% -5,24% 2,96% 4,61% 3,44% -4,18% -0,42% 10,21%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 82,97% 38,16% 50,65% -37,26% 17,39% 36,50% 32,60% 2,16% 31,85% 52,81%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 492,31% 126,28% 159,11% 47,38% 80,15% 95,24% 81,52% 37,00% 57,29% 137,32%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...