Visa allt om Melobicon AB
Visa allt om Melobicon AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 4 935 2 767 1 693 1 829 184 391 871 1 716 1 447 452
Övrig omsättning 10 138 50 45 1 058 300 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 110 78 67 61 317 -312 211 -139 122 -72
Resultat efter finansnetto 71 40 20 7 283 -328 217 -146 121 -72
Årets resultat 46 17 7 7 279 -301 168 -146 99 -72
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 679 715 354 357 335 212 21 43 39 20
Omsättningstillgångar 869 734 1 057 568 357 355 319 440 562 100
Tillgångar 2 549 1 450 1 411 925 692 567 341 484 601 120
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 181 135 118 111 104 -175 126 -42 104 5
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 350 317 300 376 128 390 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 018 998 992 438 460 352 188 526 497 115
Skulder och eget kapital 2 549 1 450 1 411 925 692 567 341 484 601 120
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 149 75 92 165 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 535 371 20 29 10 30 33 55 131 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 185 117 5 7 1 64 32 44 81 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 4 945 2 905 1 743 1 874 1 242 691 871 1 716 1 447 452
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 0 0 0 1 1 1 2 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 935 2 767 - - - 391 871 1 716 724 -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 750 500 - - - 261 149 220 213 -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 372 193 147 141 363 -258 223 -127 130 -67
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 78,35% 63,44% -7,44% 894,02% -52,94% -55,11% -49,24% 18,59% 220,13% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,32% 5,38% 4,75% 6,59% 45,81% -55,03% 66,57% -28,72% 20,47% -60,00%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,23% 2,82% 3,96% 3,34% 172,28% -79,80% 26,06% -8,10% 8,50% -15,93%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 50,23% 48,79% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -23,28% -9,54% 3,84% 7,11% -55,98% 0,77% 15,04% -5,01% 4,49% -3,32%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 7,10% 9,31% 8,36% 12,00% 15,03% -30,86% 42,79% -8,68% 17,30% 4,17%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 43,06% 73,55% 106,55% 129,68% 77,61% 100,85% 169,68% 83,65% 113,08% 86,96%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...