Visa allt om Restaurang Sorbonne Bromma AB
Visa allt om Restaurang Sorbonne Bromma AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 10 422 10 422 10 236 10 151 9 607 8 697 7 821 6 803 5 288 4 181
Övrig omsättning - 30 64 19 10 - 20 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 575 618 666 667 283 139 317 751 210 354
Resultat efter finansnetto 510 533 597 643 277 135 318 751 209 352
Årets resultat 499 314 394 354 200 147 170 691 207 334
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 121 193 264 1 237 168 141 202 87 131 119
Omsättningstillgångar 3 652 4 263 4 255 2 530 1 217 1 343 1 388 1 375 784 640
Tillgångar 3 773 4 455 4 519 3 767 1 386 1 484 1 590 1 462 915 759
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 648 1 350 1 235 1 041 687 488 531 810 419 212
Obeskattade reserver 280 413 283 192 30 30 97 15 20 18
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 942 1 917 1 936 1 433 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 903 777 1 065 1 101 668 966 962 636 476 529
Skulder och eget kapital 3 773 4 455 4 519 3 767 1 386 1 484 1 590 1 462 915 759
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - - 0 851 703 698 577 473
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 3 544 3 700 3 573 3 510 3 426 2 370 1 885 11 468 1 265 704
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 210 1 168 1 099 1 151 1 092 949 762 600 561 353
Utdelning till aktieägare 0 200 200 200 0 0 50 0 300 0
Omsättning 10 422 10 452 10 300 10 170 9 617 8 697 7 841 6 803 5 288 4 181
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 11 11 11 11 11 10 8 5 7 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 947 947 931 923 873 870 978 1 361 755 836
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 435 446 428 427 414 419 421 496 344 308
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 631 674 776 731 335 201 365 795 255 395
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,00% 1,82% 0,84% 5,66% 10,46% 11,20% 14,96% 28,65% 26,48% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 15,29% 13,87% 14,74% 17,71% 20,42% 9,37% 20,06% 51,44% 22,95% 46,64%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,54% 5,93% 6,51% 6,57% 2,95% 1,60% 4,08% 11,05% 3,97% 8,47%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 64,55% 66,58% 67,83% 67,25% 64,98% 64,84% 65,30% 64,18% 68,14% 66,95%
Rörelsekapital/omsättning 26,38% 33,45% 31,16% 14,08% 5,71% 4,33% 5,45% 10,86% 5,82% 2,65%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 49,47% 37,53% 32,21% 31,39% 51,16% 34,37% 37,89% 56,14% 47,37% 29,64%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 358,47% 491,38% 364,79% 191,19% 122,31% 90,68% 98,54% 142,30% 90,76% 87,52%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...