Visa allt om Wendros AB
Visa allt om Wendros AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 31 980 56 971 39 619 44 516 40 336 30 211 35 074 21 324 16 607 11 846
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 291 2 692 -2 503 2 397 3 488 2 763 3 505 1 558 255 750
Resultat efter finansnetto 133 2 470 -3 026 2 374 3 512 2 790 3 459 1 565 267 768
Årets resultat 98 1 920 6 1 391 2 107 1 530 1 821 851 132 396
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 169 196 235 534 319 239 292 219 302 100
Omsättningstillgångar 15 741 26 745 13 452 14 070 16 592 13 405 10 804 7 920 5 100 5 857
Tillgångar 15 910 26 942 13 687 14 604 16 911 13 644 11 096 8 139 5 402 5 957
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 095 6 497 4 577 4 570 5 179 4 272 3 642 2 421 1 670 1 788
Obeskattade reserver 620 620 620 3 771 3 324 2 740 2 080 1 355 990 926
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 760 1 875 2 547 0 178 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 6 436 17 949 5 943 6 263 8 229 6 632 5 374 4 363 2 742 3 244
Skulder och eget kapital 15 910 26 942 13 687 14 604 16 911 13 644 11 096 8 139 5 402 5 957
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 1 320 1 020 1 030 966 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 3 216 4 772 4 748 4 453 1 940 2 295 1 045 1 169 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 1 191 1 719 1 655 1 660 1 393 1 421 861 879 510
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 2 000 1 200 900 600 100 250
Omsättning 31 980 56 971 39 619 44 516 40 336 30 211 35 074 21 324 16 607 11 846
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 6 9 10 10 9 7 7 6 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 5 330 9 495 4 402 4 452 4 034 3 357 5 011 3 046 2 768 2 369
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 705 874 849 697 627 533 692 421 511 249
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 307 2 715 -2 474 2 416 3 500 2 778 3 523 1 641 276 756
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -43,87% 43,80% -11,00% 10,36% 33,51% -13,86% 64,48% 28,40% 40,19% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,83% 10,00% -20,41% 16,43% 20,81% 20,64% 31,69% 19,40% 5,28% 12,99%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,91% 4,73% -7,05% 5,39% 8,72% 9,32% 10,02% 7,40% 1,72% 6,53%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 29,10% 15,44% 18,95% 17,54% 20,73% 22,42% 15,48% 16,68% 14,20% 22,06%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 41,35% 25,91% 36,97% 50,32% 45,11% 46,11% 46,64% 41,73% 44,11% 41,21%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 173,91% 115,83% 140,99% 121,92% 122,63% 133,02% 126,31% 145,98% 128,26% 153,58%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...