Visa allt om Mellansvenska Byggrenovering AB
Visa allt om Mellansvenska Byggrenovering AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 120 297 410 190 510 956 1 017 1 311 1 304 1 236
Övrig omsättning - - - - 7 243 1 36 57 -
Rörelseresultat (EBIT) -52 -1 51 -45 -13 121 -116 138 43 192
Resultat efter finansnetto -53 -2 50 -46 -15 117 -119 138 42 192
Årets resultat -53 -2 50 -46 -15 96 -52 81 29 122
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 64 31 43 26 40 0 119 141 184 185
Omsättningstillgångar 70 147 146 100 225 495 265 398 375 479
Tillgångar 134 178 189 126 266 495 384 539 559 664
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 112 128 130 80 126 268 172 315 314 299
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 68 43 42
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
Kortfristiga skulder 22 49 59 46 140 227 211 157 202 305
Skulder och eget kapital 134 178 189 126 266 495 384 539 559 664
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 5 0 0 19 179 150 157 254 357
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 58 169 129 153 7
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - 0 - - - - -
Sociala kostnader 0 4 6 11 63 139 140 173 195 137
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 127 0 91 80 15
Omsättning 120 297 410 190 517 1 199 1 018 1 347 1 361 1 236
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 - 1 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 120 297 410 - 510 478 509 656 652 618
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 18 32 - 110 201 244 244 315 252
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -52 11 63 -39 -3 121 -57 195 102 229
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -59,60% -27,56% 115,79% -62,75% -46,65% -6,00% -22,43% 0,54% 5,50% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -38,81% 0,00% 26,98% -35,71% -4,89% 24,44% -29,95% 25,97% 7,87% 28,92%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -43,33% 0,00% 12,44% -23,68% -2,55% 12,66% -11,31% 10,68% 3,37% 15,53%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 96,30% 90,00% 94,21% 96,08% 95,40% 94,79% 97,94% 85,20% 90,05%
Rörelsekapital/omsättning 40,00% 33,00% 21,22% 28,42% 16,67% 28,03% 5,31% 18,38% 13,27% 14,08%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 83,58% 71,91% 68,78% 63,49% 47,37% 54,14% 44,79% 67,53% 61,71% 49,58%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 318,18% 267,35% 223,73% 178,26% 149,29% 218,06% 125,59% 253,50% 185,64% 157,05%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...