Visa allt om Edgården AB
Visa allt om Edgården AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 4 344 3 389 3 780 5 296 5 644 6 001 6 848 4 109 1 527 2 090
Övrig omsättning 887 734 1 091 1 044 1 149 1 064 290 527 310 -
Rörelseresultat (EBIT) 85 -226 -310 330 242 781 937 -213 43 267
Resultat efter finansnetto 8 -273 -491 113 55 512 641 -457 -18 289
Årets resultat 184 41 -1 171 0 5 6 3 2 220
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 020 3 139 3 974 4 888 5 901 6 862 6 393 6 106 6 457 1 784
Omsättningstillgångar 5 377 5 211 4 613 4 873 4 241 4 662 4 534 3 642 2 235 2 023
Tillgångar 8 397 8 350 8 587 9 762 10 141 11 524 10 927 9 748 8 692 3 806
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 408 2 224 2 183 2 184 2 013 2 013 2 028 2 023 2 019 2 018
Obeskattade reserver 756 983 1 313 1 803 1 927 1 874 1 368 735 1 207 1 239
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 766 3 918 4 309 4 462 4 900 5 773 5 722 5 682 4 940 0
Kortfristiga skulder 1 468 1 225 781 1 313 1 301 1 863 1 810 1 309 525 550
Skulder och eget kapital 8 397 8 350 8 587 9 762 10 141 11 524 10 927 9 748 8 692 3 806
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 270 280 200 143 262
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 058 936 580 795 586 355 479 385 287 244
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 323 279 175 235 186 196 251 213 146 147
Utdelning till aktieägare 200 0 0 0 0 0 20 0 0 0
Omsättning 5 231 4 123 4 871 6 340 6 793 7 065 7 138 4 636 1 837 2 090
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 - 0 - - 0 3 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 448 1 130 - - - - - 1 370 764 1 045
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 465 406 - - - - - 267 293 335
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 665 627 775 1 395 1 301 1 848 1 824 404 570 401
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 28,18% -10,34% -28,63% -6,17% -5,95% -12,37% 66,66% 169,09% -26,94% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,41% -2,63% -3,26% 3,65% 2,65% 6,93% 8,70% -2,07% 0,71% 7,78%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,72% -6,49% -7,41% 6,72% 4,77% 13,31% 13,89% -4,92% 4,06% 14,16%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 49,10% 60,70% 33,60% 42,09% 30,53% 42,34% 48,16% 35,00% 87,16% 71,96%
Rörelsekapital/omsättning 89,99% 117,62% 101,38% 67,22% 52,09% 46,64% 39,78% 56,78% 111,98% 70,48%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 35,70% 35,82% 37,35% 35,98% 33,85% 29,45% 27,79% 26,18% 33,23% 76,46%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 234,95% 264,65% 373,88% 242,57% 185,86% 118,79% 116,52% 98,47% 145,52% 228,91%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...