Visa allt om INNVENTIA AB
Visa allt om INNVENTIA AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 * 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 287 065 312 346 287 043 305 609 332 597 323 511 316 195 340 750 297 885 286 246
Övrig omsättning 2 706 4 191 2 345 3 093 3 736 3 765 3 230 7 866 1 057 1 050
Rörelseresultat (EBIT) 1 654 130 10 148 5 455 - 8 221 -2 033 13 698 2 253 6 233
Resultat efter finansnetto 1 339 2 298 12 265 7 142 - 7 251 -1 970 50 011 5 840 7 227
Årets resultat 1 846 457 8 808 6 562 - 4 566 -1 638 43 175 3 117 4 689
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 * 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 37 286 35 556 32 522 33 663 32 153 32 412 32 427 40 116 21 661 23 945
Omsättningstillgångar 165 085 188 437 193 554 208 312 202 491 196 703 195 186 200 370 150 660 146 726
Tillgångar 202 371 223 993 226 076 241 975 234 644 229 115 227 613 240 486 172 321 170 671
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 119 369 119 158 119 521 112 332 105 471 112 397 98 282 98 869 56 103 52 364
Minoritetsintressen 904 860 820 765 689 613 515 460 364 301
Avsättningar (tkr) 17 930 16 956 16 522 21 649 35 165 14 287 13 916 14 874 12 571 11 968
Långfristiga skulder 578 578 577 608 601 592 618 2 653 4 491 3 295
Kortfristiga skulder 63 590 86 441 88 635 106 621 92 718 101 226 114 282 123 630 98 792 102 743
Skulder och eget kapital 202 371 223 993 226 076 241 975 234 644 229 115 227 613 240 486 172 321 170 671
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 4 376 4 409 4 303 4 086 3 868 3 406 3 493 4 160 3 515 3 388
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 120 501 119 605 119 579 118 084 125 101 127 829 120 266 125 545 118 163 114 441
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 61 781 59 067 59 811 61 541 63 642 66 125 64 645 65 057 62 826 61 903
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 289 771 316 537 289 388 308 702 336 333 327 276 319 425 348 616 298 942 287 296
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 213 211 207 221 241 244 246 258 256 253
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 348 1 480 1 387 1 383 1 380 1 326 1 285 1 321 1 164 1 131
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 898 892 894 849 820 832 788 773 745 728
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 11 985 10 590 21 623 16 594 - 19 347 9 677 24 547 12 918 16 500
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -8,09% 8,82% -6,08% -8,11% 2,81% 2,31% -7,21% 14,39% 4,07% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,07% 1,41% 5,71% 3,49% - 4,14% -0,21% 21,53% 3,90% 5,24%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,76% 1,01% 4,50% 2,76% - 2,93% -0,15% 15,20% 2,26% 3,12%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 96,05% 96,05% 95,52% 95,54% - 96,36% 96,06% 97,78% 99,07% 99,38%
Rörelsekapital/omsättning 35,36% 32,65% 36,55% 33,27% 33,00% 29,51% 25,59% 22,52% 17,41% 15,37%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 58,99% 53,20% 52,87% 46,42% 44,95% 49,06% 43,18% 41,11% 32,56% 30,68%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 259,36% 217,73% 218,15% 195,12% 217,99% 194,07% 170,79% 162,07% 147,80% 136,67%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2011-12: Nedräkning av resultaträkningen stämmer ej
mer information

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 244 144 266 653 247 359 261 294 287 833 282 264 280 155 296 722 254 949 249 825
Övrig omsättning 1 534 3 597 1 471 1 492 889 469 342 318 315 5 056
Rörelseresultat (EBIT) 718 364 8 396 3 929 -11 719 7 199 -2 292 9 103 2 161 5 407
Resultat efter finansnetto 287 2 100 10 242 5 243 -8 397 5 855 -3 023 47 252 5 391 6 264
Årets resultat 1 168 1 736 7 280 5 243 -8 454 3 641 51 37 697 3 404 4 188
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 36 346 34 823 32 165 32 949 31 626 30 821 29 128 36 014 15 881 17 094
Omsättningstillgångar 141 715 159 054 172 731 174 696 172 527 168 468 170 565 174 861 129 904 131 270
Tillgångar 178 061 193 877 204 896 207 645 204 153 199 289 199 693 210 875 145 785 148 364
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 104 836 103 668 101 932 94 652 89 715 98 169 85 696 85 831 48 134 44 730
Obeskattade reserver 0 0 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 5 193 0 0
Avsättningar (tkr) 16 930 16 957 16 192 21 254 34 753 13 851 13 466 13 116 12 571 11 968
Långfristiga skulder 578 578 577 608 601 592 618 2 653 2 961 3 295
Kortfristiga skulder 55 717 72 674 84 695 89 631 77 584 85 177 98 413 104 082 82 119 88 371
Skulder och eget kapital 178 061 193 877 204 896 207 645 204 153 199 289 199 693 210 875 145 785 148 364
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 3 036 3 074 2 998 2 806 2 655 2 201 2 082 2 073 2 086 2 579
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 101 845 101 104 100 346 99 683 107 728 110 841 103 623 107 689 104 993 103 189
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 52 740 51 152 52 438 54 851 57 771 60 342 58 928 58 631 57 313 58 584
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 245 678 270 250 248 830 262 786 288 722 282 733 280 497 297 040 255 264 254 881
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 184 183 179 193 214 217 217 224 225 228
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 327 1 457 1 382 1 354 1 345 1 301 1 291 1 325 1 133 1 096
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 879 873 881 833 809 821 778 771 748 732
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 10 773 10 555 19 504 14 729 -1 528 16 583 7 771 18 167 11 255 15 052
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -8,44% 7,80% -5,33% -9,22% 1,97% 0,75% -5,58% 16,38% 2,05% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,62% 1,53% 5,32% 3,15% -3,79% 4,06% -0,78% 23,15% 4,26% 5,35%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,45% 1,11% 4,40% 2,50% -2,69% 2,86% -0,55% 16,46% 2,43% 3,18%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 96,39% 97,41% 97,51% 97,67% 96,30% 96,08% 95,29% 97,71% 98,30% 98,87%
Rörelsekapital/omsättning 35,22% 32,39% 35,59% 32,56% 32,99% 29,51% 25,75% 23,85% 18,74% 17,17%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 58,88% 53,47% 50,32% 46,12% 44,49% 49,81% 43,47% 42,48% 33,02% 30,15%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 254,35% 218,86% 203,94% 194,91% 222,37% 197,79% 173,32% 168,00% 153,87% 142,78%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...