Visa allt om Mediealliansen AB
Visa allt om Mediealliansen AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 17 783 20 161 23 136 22 199 23 744
Övrig omsättning - - - - 9 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 0 0 0 9 -79 -2 389 266 -609 -32
Resultat efter finansnetto 0 0 0 4 62 -54 -2 365 528 -480 23
Årets resultat 0 0 1 4 -72 592 -2 254 372 -359 13
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 192 161 87 158 198
Omsättningstillgångar 2 468 2 468 2 467 2 463 2 459 14 153 14 686 12 697 16 553 16 535
Tillgångar 2 468 2 468 2 467 2 463 2 459 14 345 14 847 12 784 16 711 16 733
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 468 2 468 2 467 2 463 2 459 2 367 200 204 156 203
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 1 168 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 0 0 0 0 0 10 811 14 639 12 580 16 555 16 530
Skulder och eget kapital 2 468 2 468 2 467 2 463 2 459 14 345 14 847 12 784 16 711 16 733
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 972 828 820 777 747
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - 0 0 - 0
Löner till övriga anställda 0 - - 0 0 8 276 11 150 10 934 11 175 11 859
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - - 0 0 4 189 5 646 5 474 5 512 5 624
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 9 17 783 20 161 23 136 22 199 23 744
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 - - 0 0 31 32 36 39 44
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - 574 630 643 569 540
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - 444 564 490 462 430
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 0 0 0 0 9 -49 -2 347 336 -512 83
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - - - -100,00% -11,80% -12,86% 4,22% -6,51% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - - - - -0,38% -15,89% 4,13% -2,87% 0,14%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - - - - -0,30% -11,70% 2,28% -2,16% 0,10%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - - - - 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning - - - - - 18,79% 0,23% 0,51% -0,01% 0,02%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 16,50% 1,39% 1,60% 0,93% 1,21%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. - - - - - 130,91% 100,32% 100,93% 99,99% 100,03%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...