Visa allt om Berg och Falk Aktiebolag
Visa allt om Berg och Falk Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 135 241 1 039 1 742 4 324 14 540 13 947 17 521 14 068 16 513
Övrig omsättning - - 3 627 - 6 698 2 448 1 507 - 3 582 -
Rörelseresultat (EBIT) -56 -144 2 967 -5 481 962 -871 -624 -8 705 4 004 7 383
Resultat efter finansnetto -56 -127 3 011 -5 250 13 656 -1 539 -2 288 -12 138 2 387 6 384
Årets resultat 1 2 2 926 -3 707 39 403 -311 228 -13 660 4 286 524
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 712 2 742 2 771 5 506 5 859 95 738 107 734 129 755 72 762 67 417
Omsättningstillgångar 13 553 14 180 20 594 16 203 51 498 30 949 24 473 6 694 11 791 13 797
Tillgångar 16 265 16 922 23 365 21 709 57 357 126 687 132 207 136 449 84 553 81 214
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 16 172 16 171 16 169 16 167 16 167 3 752 5 019 5 335 8 933 8 648
Obeskattade reserver 11 46 73 813 1 033 36 411 39 051 42 297 35 645 31 714
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 600 712
Långfristiga skulder 0 0 0 4 031 38 719 41 495 46 624 44 431 25 116 22 956
Kortfristiga skulder 82 705 7 123 698 1 438 45 029 41 513 44 386 14 259 17 186
Skulder och eget kapital 16 265 16 922 23 365 21 709 57 357 126 687 132 207 136 449 84 553 81 214
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 1 120 1 136 1 117 594 696 344
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 268 892 3 148 735 793 735
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 - 0 1 098 2 002 2 255 505 1 011 802
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 4 000 4 000
Omsättning 135 241 4 666 1 742 11 022 16 988 15 454 17 521 17 650 16 513
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 - 0 1 5 8 3 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - 4 324 2 908 1 743 5 840 7 034 8 257
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - 2 486 806 815 - 1 441 961
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -28 -115 3 232 -5 128 3 386 -861 -614 -8 705 12 987 14 400
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -43,98% -76,80% -40,36% -59,71% -70,26% 4,25% -20,40% 24,55% -14,81% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -0,33% -0,74% 12,99% -23,79% 25,52% 0,06% 0,55% -5,52% 4,75% 9,11%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -40,00% -51,87% 292,11% -296,44% 338,58% 0,54% 5,21% -42,98% 28,53% 44,80%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 42,96% 66,80% -48,32% -58,15% -50,05% -22,83% -15,28% 100,00% 92,11% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 9 978,52% 5 591,29% 1 296,54% 890,07% 1 157,72% -96,84% -122,18% -215,12% -17,54% -20,52%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 99,48% 95,77% 69,45% 77,23% 29,51% 24,14% 25,57% 26,23% 40,92% 38,76%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 16 528,05% 2 011,35% 289,12% 2 321,35% 3 581,22% 68,73% 58,95% 15,08% 82,69% 80,28%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...