Visa allt om de Tulp AB
Visa allt om de Tulp AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 74 839 69 706 70 116 69 723 69 673 57 668 81 614 86 392 83 779 82 708
Övrig omsättning - - 109 13 5 1 464 1 787 1 967 1 789 1 225
Rörelseresultat (EBIT) 1 432 155 562 1 208 1 629 1 884 4 499 4 042 5 002 5 412
Resultat efter finansnetto 3 033 1 145 1 993 2 610 2 899 2 498 5 189 5 203 5 946 6 044
Årets resultat 1 763 0 0 34 2 134 1 707 4 861 3 738 4 281 4 330
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 116 168 232 164 304 444 6 490 6 442 6 517 6 593
Omsättningstillgångar 12 261 9 116 10 366 10 747 10 878 6 899 32 054 30 864 27 763 27 305
Tillgångar 12 376 9 284 10 598 10 911 11 182 7 343 38 544 37 306 34 280 33 898
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 896 1 732 1 732 1 732 1 698 1 827 15 170 12 499 10 831 8 465
Obeskattade reserver 760 0 0 0 0 0 0 1 424 1 436 1 451
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 5 517 5 517 5 517 7 376
Kortfristiga skulder 9 721 7 551 8 865 9 179 9 484 5 515 17 857 17 865 16 496 16 606
Skulder och eget kapital 12 376 9 284 10 598 10 911 11 182 7 343 38 544 37 306 34 280 33 898
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 1 044 877 1 713 1 704 1 555 1 407
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 5 801 6 077 6 183 5 801 4 334 3 870 4 021 4 047 3 994 3 711
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 1 831 1 918 2 052 1 997 1 756 1 797 2 120 1 974 2 193 1 976
Utdelning till aktieägare 0 1 600 0 0 0 200 2 081 2 190 2 070 1 915
Omsättning 74 839 69 706 70 225 69 736 69 678 59 132 83 401 88 359 85 568 83 933
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 15 15 15 15 15 15 16 17 18 16
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 989 4 647 4 674 4 648 4 645 3 845 5 101 5 082 4 654 5 169
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 516 538 554 525 481 445 503 468 442 443
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 484 219 753 1 348 1 769 1 925 4 624 4 224 5 192 5 613
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 7,36% -0,58% 0,56% 0,07% 20,82% -29,34% -5,53% 3,12% 1,29% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 24,53% 12,42% 18,88% 24,38% 26,70% 38,06% 14,64% 15,13% 18,55% 19,02%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,06% 1,65% 2,85% 3,82% 4,29% 4,85% 6,91% 6,53% 7,59% 7,79%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 15,36% 15,29% 16,45% 16,90% 16,68% 17,44% 17,05% 14,69% 16,36% 16,74%
Rörelsekapital/omsättning 3,39% 2,25% 2,14% 2,25% 2,00% 2,40% 17,40% 15,05% 13,45% 12,94%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 20,11% 18,66% 16,34% 15,87% 15,19% 24,88% 39,36% 36,25% 34,61% 28,05%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 121,90% 116,09% 113,14% 113,86% 111,23% 119,11% 177,65% 165,69% 160,06% 156,44%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...