Visa allt om Grand Marketing Sweden Aktiebolag
Visa allt om Grand Marketing Sweden Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 281 1 175 1 465 1 540 1 845 1 610 1 370 1 547 1 523 1 429
Övrig omsättning - 149 215 118 144 144 88 6 - 34
Rörelseresultat (EBIT) 251 261 328 149 306 183 45 416 277 47
Resultat efter finansnetto 251 175 209 10 192 127 -47 364 297 64
Årets resultat 136 91 117 0 133 87 71 254 204 211
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 172 3 4 447 4 514 4 506 4 561 4 636 4 143 72 69
Omsättningstillgångar 1 820 1 935 749 647 845 711 523 1 134 1 563 1 478
Tillgångar 1 992 1 938 5 197 5 161 5 350 5 273 5 159 5 277 1 635 1 546
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 657 1 621 1 580 1 563 1 613 1 530 1 443 1 372 1 217 1 163
Obeskattade reserver 168 100 50 0 0 0 0 159 159 159
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 3 318 3 358 3 397 3 437 3 476 3 516 0 0
Kortfristiga skulder 167 217 249 240 340 306 239 230 258 224
Skulder och eget kapital 1 992 1 938 5 197 5 161 5 350 5 273 5 159 5 277 1 635 1 546
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 400 407 437 304 362 284 318 352 481 525
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 5 189 275 415 331 141 36 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 132 129 185 265 267 200 141 140 159 253
Utdelning till aktieägare 500 100 50 100 50 50 0 0 100 150
Omsättning 1 281 1 324 1 680 1 658 1 989 1 754 1 458 1 553 1 523 1 463
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 281 1 175 733 770 923 805 685 774 762 715
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 574 587 440 487 573 462 354 310 360 441
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 297 271 395 223 379 257 108 443 297 73
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 9,02% -19,80% -4,87% -16,53% 14,60% 17,52% -11,44% 1,58% 6,58% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 12,65% 13,52% 6,33% 2,91% 5,76% 3,47% 0,87% 8,41% 18,17% 4,14%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 19,67% 22,30% 22,46% 9,74% 16,69% 11,37% 3,28% 28,70% 19,50% 4,48%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 94,07% 98,72% 97,82% 99,22% 98,64% 99,69% 99,20% 97,03% 91,27% 91,39%
Rörelsekapital/omsättning 129,04% 146,21% 34,13% 26,43% 27,37% 25,16% 20,73% 58,44% 85,69% 87,75%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 89,76% 87,67% 31,15% 30,28% 30,15% 29,02% 27,97% 28,17% 81,44% 82,63%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 089,82% 891,71% 300,80% 269,58% 248,53% 232,35% 218,83% 493,04% 605,81% 659,82%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...