Visa allt om Stefan Amlöv Förvaltning AB
Visa allt om Stefan Amlöv Förvaltning AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-08 2007-04 2006-04 2005-04 2004-04
Nettoomsättning 59 674 58 150 55 742 52 014 82 118 85 568 65 214 75 133 44 420 41 935
Övrig omsättning 3 842 20 331 222 36 128 139 37 145 222
Rörelseresultat (EBIT) 6 764 12 393 2 771 2 537 2 983 3 750 5 766 9 264 8 461 11 338
Resultat efter finansnetto 3 923 6 402 -2 207 749 -3 996 -6 261 -1 015 4 444 3 227 4 672
Årets resultat 3 227 6 059 -1 944 709 -3 299 -4 698 -967 3 346 2 050 3 337
Balansräkningar (tkr)
2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-08 2007-04 2006-04 2005-04 2004-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 186 880 189 707 192 246 176 261 169 641 175 166 180 655 185 518 179 728 182 686
Omsättningstillgångar 6 719 5 305 6 417 6 587 7 471 24 421 25 881 25 532 13 424 3 591
Tillgångar 193 599 195 012 198 663 182 848 177 113 199 587 206 537 211 050 193 153 186 277
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 15 026 20 774 16 616 19 616 18 908 27 292 33 099 34 172 30 878 20 590
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 56 71 130 0 0
Avsättningar (tkr) 8 250 8 239 9 600 6 292 6 382 7 093 8 641 8 967 8 667 8 561
Långfristiga skulder 148 923 152 238 154 194 143 794 138 794 135 982 136 464 143 998 134 827 132 160
Kortfristiga skulder 21 401 13 761 18 253 13 146 13 028 29 164 28 261 23 782 18 781 24 967
Skulder och eget kapital 193 599 195 012 198 663 182 848 177 113 199 587 206 537 211 050 193 153 186 277
Löner & utdelning (tkr)
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-08
2007-04
2006-04
2005-04
2004-04
Löner till styrelse & VD - 0 0 1 037 1 868 1 950 1 927 1 515 600 500
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - 0 - - 0 0
Löner till övriga anställda 5 802 5 713 6 038 5 339 7 319 7 275 5 915 6 449 3 296 3 244
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - 0 - 0 - - 0 0
Sociala kostnader 2 443 2 491 2 491 2 286 3 789 3 622 3 147 3 173 1 570 1 456
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 63 516 58 170 56 073 52 236 82 154 85 696 65 353 75 170 44 565 42 157
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 13 13 13 13 19 21 23 30 19 18
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 590 4 473 4 288 4 001 4 322 4 075 2 835 2 504 2 338 2 330
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 634 - 656 666 683 612 478 371 288 289
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 11 932 12 520 8 610 8 593 10 483 11 177 11 285 14 489 13 055 15 660
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 2,62% 4,32% 7,17% -36,66% -4,03% 31,21% -13,20% 69,14% 5,93% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,25% 5,86% 1,43% 1,67% 1,29% 1,95% 2,35% 4,47% 4,30% 6,25%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 13,78% 19,64% 5,09% 5,85% 2,79% 4,55% 7,43% 12,56% 18,68% 27,75%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 24,19% 100,00% 25,51% 24,98% 29,86% 30,04% 37,61% 37,97% 39,03% 47,18%
Rörelsekapital/omsättning -24,60% -14,54% -21,23% -12,61% -6,77% -5,54% -3,65% 2,33% -12,06% -50,97%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 7,76% 10,65% 8,36% 10,73% 10,68% 13,67% 16,03% 16,19% 15,99% 11,05%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 31,40% 38,55% 35,16% 50,11% 30,12% 64,04% 68,31% 88,51% 71,48% 14,38%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2009 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bokslutet 2008 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-08 2007-04 2006-04
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - 96 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -44 -223 -235 -227 -207 -320 -215 -263 -70 -59
Resultat efter finansnetto 3 955 -237 -235 -1 266 3 340 45 1 027 -265 -70 -58
Årets resultat 3 955 7 603 2 237 3 326 3 340 256 881 -181 -70 17
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-08 2007-04 2006-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 11 090 11 190 11 317 11 444 11 592 11 719 11 906 14 360 14 360 14 360
Omsättningstillgångar 20 361 23 963 15 585 20 868 16 119 13 707 7 462 16 329 17 168 14 843
Tillgångar 31 451 35 153 26 902 32 313 27 710 25 426 19 368 30 689 31 528 29 203
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 14 865 17 932 13 339 20 078 18 653 16 370 15 156 19 964 21 038 21 213
Obeskattade reserver 5 700 5 700 2 700 1 800 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 10 886 11 520 10 863 10 435 9 057 9 057 4 213 10 726 10 490 7 990
Skulder och eget kapital 31 451 35 153 26 902 32 313 27 710 25 426 19 368 30 689 31 528 29 203
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
2011-12
2010-12 2009-12 2008-08 2007-04 2006-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - 0 - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - 0 - 0 - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 7 022 7 022 3 010 8 976 1 901 1 056 0 5 280 105 106
Omsättning 0 0 0 0 96 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -44 -223 -108 -100 17 -193 -215 -263 -70 -59
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - - - - - - - - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - - - - - - - - -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - - - - - - - - -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - - - - - - - - -
Rörelsekapital/omsättning - - - - - - - - - -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 61,40% 63,66% 57,41% 66,24% 67,32% 64,38% 78,25% 65,05% 66,73% 72,64%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 187,04% 208,01% 143,47% 199,98% 177,97% 151,34% 177,12% 152,24% 163,66% 185,77%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2009 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bokslutet 2008 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...