Visa allt om Nytida Provita AB
Visa allt om Nytida Provita AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 21 679 22 520 18 312 21 392 22 439 25 025 26 109 26 936 25 905 23 084
Övrig omsättning 1 239 864 925 594 764 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 3 404 3 470 -240 2 620 4 754 6 460 7 086 7 898 7 116 5 985
Resultat efter finansnetto 3 404 3 485 -192 2 692 4 790 6 489 7 179 8 056 7 241 6 038
Årets resultat 0 0 0 -17 3 515 4 844 5 344 5 842 5 256 4 330
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 197 284 178 131 200 5 182 5 145 4 828 5 732 5 492
Omsättningstillgångar 10 532 10 521 7 042 9 796 7 920 4 182 4 691 5 176 3 603 3 277
Tillgångar 10 729 10 805 7 220 9 927 8 120 9 364 9 836 10 004 9 335 8 769
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 675 5 675 5 675 5 675 5 692 6 894 7 044 6 973 6 126 5 033
Obeskattade reserver 12 12 12 12 12 0 102 191 268 343
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 5 042 5 118 1 533 4 240 2 416 2 470 2 690 2 840 2 940 3 393
Skulder och eget kapital 10 729 10 805 7 220 9 927 8 120 9 364 9 836 10 004 9 335 8 769
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - - 0 2 590 2 484 2 477 2 343 2 158
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 7 762 7 298 6 943 7 223 7 270 4 480 4 599 4 696 4 494 4 124
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 3 270 3 189 2 821 2 944 3 061 3 091 3 055 3 098 3 040 2 821
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 4 718 4 995 5 273 4 995 4 163
Omsättning 22 918 23 384 19 237 21 986 23 203 25 025 26 109 26 936 25 905 23 084
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 20 20 20 21 20 18 18 19 16 17
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 084 1 126 916 1 019 1 122 1 390 1 451 1 418 1 619 1 358
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 534 524 489 474 501 552 539 522 610 525
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 492 3 561 -186 2 689 4 830 6 558 7 286 8 082 7 270 6 127
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -3,73% 22,98% -14,40% -4,67% -10,33% -4,15% -3,07% 3,98% 12,22% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 31,73% 32,25% -2,66% 27,15% 58,99% 69,30% 72,99% 80,53% 77,56% 68,86%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 15,70% 15,48% -1,05% 12,60% 21,35% 25,93% 27,50% 29,91% 27,95% 26,16%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 88,80% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 25,32% 23,99% 30,08% 25,97% 24,53% 6,84% 7,66% 8,67% 2,56% -0,50%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 52,98% 52,61% 78,73% 57,26% 70,21% 73,62% 72,38% 71,08% 67,69% 60,21%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 208,89% 205,57% 459,36% 231,04% 327,81% 169,31% 174,39% 182,25% 122,55% 96,58%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...