Visa allt om Svecia-Bil AB
Visa allt om Svecia-Bil AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 10 536 7 540 6 741 6 624 6 900 7 138 6 125 6 355 7 005 7 304
Övrig omsättning - - 42 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 315 116 345 112 68 383 113 25 223 22
Resultat efter finansnetto 309 112 302 95 21 366 99 7 204 -10
Årets resultat 178 67 175 65 28 199 55 12 147 21
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 20 35 50 39 28 33 36 41 45
Omsättningstillgångar 1 998 1 737 1 715 1 315 1 464 1 808 987 1 185 1 144 1 157
Tillgångar 2 005 1 756 1 750 1 365 1 503 1 836 1 020 1 222 1 184 1 202
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 090 912 844 669 604 576 388 333 320 192
Obeskattade reserver 286 208 185 111 111 136 43 18 30 34
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 493 552 568 354 527 870 383 663 397 382
Kortfristiga skulder 137 84 153 231 260 255 207 207 436 595
Skulder och eget kapital 2 005 1 756 1 750 1 365 1 503 1 836 1 020 1 222 1 184 1 202
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 264 0 286 346 240 559
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 200
Löner till övriga anställda 454 253 344 286 78 357 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 159 101 126 112 121 129 111 27 125 174
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
Omsättning 10 536 7 540 6 783 6 624 6 900 7 138 6 125 6 355 7 005 7 304
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 5 268 7 540 3 371 3 312 3 450 3 569 3 063 3 178 3 503 3 652
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 309 359 239 205 237 247 207 244 190 400
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 328 131 360 125 85 387 117 29 228 22
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 39,73% 11,85% 1,77% -4,00% -3,33% 16,54% -3,62% -9,28% -4,09% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 15,71% 6,61% 19,71% 8,21% 4,52% 20,86% 11,08% 2,13% 18,83% 1,83%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,99% 1,54% 5,12% 1,69% 0,99% 5,37% 1,84% 0,41% 3,18% 0,30%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 13,17% 13,10% 18,74% 14,09% 20,91% 23,20% 21,89% 20,90% 19,24% 21,32%
Rörelsekapital/omsättning 17,66% 21,92% 23,17% 16,36% 17,45% 21,76% 12,73% 15,39% 10,11% 7,69%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 65,49% 61,18% 56,47% 55,00% 45,63% 36,83% 41,15% 28,31% 28,85% 18,01%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 166,42% 120,24% 85,62% 119,48% 33,85% 245,49% 117,39% 198,07% 36,01% 25,71%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...