Visa allt om J J Bud AB
Visa allt om J J Bud AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 167 1 245 4 227 4 750 5 082 5 505 4 055 4 857 4 369 4 132
Övrig omsättning 9 19 89 179 336 - 42 4 25 -
Rörelseresultat (EBIT) -342 -306 322 236 431 213 -140 425 198 382
Resultat efter finansnetto -321 -248 335 233 450 194 -159 358 136 346
Årets resultat 63 256 262 113 223 70 -14 218 96 154
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 112 128 1 298 1 607 1 560 1 433 1 822 1 675 2 141 2 006
Omsättningstillgångar 1 488 1 933 1 496 1 316 1 247 1 433 1 176 1 353 1 071 1 038
Tillgångar 1 600 2 061 2 794 2 923 2 807 2 866 2 997 3 029 3 211 3 044
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 331 1 368 1 262 1 100 1 087 914 845 958 790 754
Obeskattade reserver 0 404 969 968 887 737 637 782 730 730
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 150 170 99 575 542 881 667
Kortfristiga skulder 269 290 564 705 663 1 116 940 746 810 893
Skulder och eget kapital 1 600 2 061 2 794 2 923 2 807 2 866 2 997 3 029 3 211 3 044
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 309 341 346 316 331
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 143 372 890 967 999 623 566 629 677 663
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 115 189 377 404 389 359 364 343 323 306
Utdelning till aktieägare 0 100 150 100 100 50 0 100 50 60
Omsättning 176 1 264 4 316 4 929 5 418 5 505 4 097 4 861 4 394 4 132
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 2 3 4 4 4 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 167 623 1 409 1 188 1 271 1 376 1 014 1 214 1 092 1 033
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 314 306 434 355 360 331 326 340 339 335
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -325 -300 630 633 829 601 316 890 692 766
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -86,59% -70,55% -11,01% -6,53% -7,68% 35,76% -16,51% 11,17% 5,74% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -20,12% -11,98% 12,24% 8,66% 16,85% 7,71% -4,37% 14,33% 6,51% 12,65%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -192,81% -19,84% 8,09% 5,33% 9,31% 4,01% -3,23% 8,94% 4,78% 9,32%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 94,01% 45,06% 88,12% 87,47% 85,10% 79,33% 82,81% 95,43% 97,44% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 729,94% 131,97% 22,05% 12,86% 11,49% 5,76% 5,82% 12,50% 5,97% 3,51%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 83,19% 81,67% 72,22% 62,04% 62,01% 50,84% 43,86% 50,22% 40,97% 42,04%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 553,16% 666,55% 261,35% 183,40% 183,56% 126,16% 122,87% 181,37% 132,22% 116,24%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...