Visa allt om Livingstone Partners AB
Visa allt om Livingstone Partners AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-03 2015-03 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 22 914 14 151 16 856 6 922 5 165 15 000 10 861 13 094 14 056 21 774
Övrig omsättning - - - - - - 120 90 - -
Rörelseresultat (EBIT) 333 807 1 231 -5 089 -7 324 1 184 -1 316 -5 -145 11 330
Resultat efter finansnetto 3 990 1 795 8 369 -40 3 912 1 330 8 139 345 4 468 11 338
Årets resultat 3 023 1 142 6 500 -154 2 128 1 840 6 090 196 3 166 8 153
Balansräkningar (tkr)
2016-03 2015-03 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 13 900 1 536 7 038 8 509 6 406 2 528 9 506 3 206 4 941 173
Omsättningstillgångar 4 807 14 860 10 447 4 897 4 924 7 809 6 247 3 764 5 752 15 796
Tillgångar 18 707 16 396 17 485 13 406 11 331 10 337 15 753 6 970 10 694 15 969
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 10 964 7 941 10 473 7 274 7 428 5 954 9 785 3 695 3 499 8 832
Obeskattade reserver 994 994 994 994 994 0 1 177 1 213 1 213 1 213
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 6 748 7 461 6 018 5 138 2 909 4 382 4 792 2 063 5 982 5 923
Skulder och eget kapital 18 707 16 396 17 485 13 406 11 331 10 337 15 753 6 970 10 694 15 969
Löner & utdelning (tkr)
2016-03
2015-03
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - 596 1 200 1 266 1 096 1 752 1 675 1 859
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 10 219 6 570 7 982 4 314 4 242 3 154 3 033 4 006 5 278 1 765
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 3 829 2 441 2 773 2 039 2 177 1 718 1 760 1 996 2 240 1 205
Utdelning till aktieägare 3 000 0 3 138 3 302 0 1 400 5 670 0 0 8 500
Omsättning 22 914 14 151 16 856 6 922 5 165 15 000 10 981 13 184 14 056 21 774
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 15 13 11 8 10 9 8 7 6 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 528 1 089 1 532 865 517 1 667 1 358 1 871 2 343 2 722
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 979 712 1 009 921 796 725 852 993 1 575 600
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 375 921 1 351 -4 955 -7 181 1 330 -1 256 58 -79 11 387
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 61,92% -16,05% 143,51% 34,02% -65,57% 38,11% -17,05% -6,84% -35,45% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 21,90% 11,22% 48,93% 2,13% 34,54% 13,24% 51,67% 5,18% 41,88% 71,01%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 17,88% 13,00% 50,75% 4,13% 75,78% 9,13% 74,95% 2,76% 31,87% 52,08%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -8,47% 52,29% 26,28% -3,48% 39,01% 22,85% 13,40% 12,99% -1,64% 45,34%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 62,75% 53,16% 64,33% 59,72% 72,02% 57,60% 67,62% 65,54% 40,89% 60,78%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 71,24% 199,17% 173,60% 95,31% 169,27% 178,21% 130,36% 182,45% 96,16% 266,69%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 11 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...