Visa allt om DIBS Payment Services i Göteborg AB
Visa allt om DIBS Payment Services i Göteborg AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 8 152 8 399 9 345 10 110 10 632 10 748 10 895 11 128 10 940 8 502
Övrig omsättning 2 4 154 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 950 3 022 1 867 780 1 230 5 642 5 243 3 793 2 196 -9
Resultat efter finansnetto 1 286 3 272 2 238 1 013 1 332 5 739 5 260 3 115 2 132 -10
Årets resultat 987 -35 1 968 55 1 125 4 274 3 859 2 224 1 521 0
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 300 322 344 352 2 13 27 48 71 78
Omsättningstillgångar 18 826 16 962 16 780 18 308 18 713 15 031 14 531 8 521 4 052 3 544
Tillgångar 19 126 17 284 17 124 18 660 18 715 15 044 14 559 8 569 4 123 3 622
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 16 851 15 864 15 899 13 931 13 876 12 751 8 476 4 617 2 392 871
Obeskattade reserver 0 0 0 315 0 240 344 344 344 344
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 275 1 420 1 225 4 414 4 839 2 054 5 738 3 607 1 386 2 406
Skulder och eget kapital 19 126 17 284 17 124 18 660 18 715 15 044 14 559 8 569 4 123 3 622
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 0 0 0 767 802
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 0 58 124
Löner till övriga anställda 2 398 2 444 2 684 1 472 2 826 2 826 2 957 3 243 1 989 1 779
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 0 - -
Sociala kostnader 909 917 1 025 719 1 261 1 198 1 458 1 289 1 102 978
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 8 154 8 403 9 499 10 110 10 632 10 748 10 895 11 128 10 940 8 502
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 5 4 3 5 8 7 7 7 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 630 1 680 2 336 3 370 2 126 1 344 1 556 1 590 1 563 1 417
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 859 657 989 1 999 1 157 365 529 327 848 970
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 972 3 044 1 889 782 1 241 5 657 5 272 3 827 2 242 48
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -2,94% -10,12% -7,57% -4,91% -1,08% -1,35% -2,09% 1,72% 28,68% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,13% 19,48% 13,07% 5,58% 7,96% 40,87% 39,57% 44,37% 53,63% -0,14%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 16,73% 40,09% 23,95% 10,30% 14,00% 57,20% 52,88% 34,17% 20,21% -0,06%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 203,03% 185,05% 166,45% 137,43% 130,49% 120,74% 80,71% 44,16% 24,37% 13,39%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 88,11% 91,78% 92,85% 75,90% 74,14% 85,93% 59,96% 56,77% 64,02% 30,89%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 827,52% 1 194,51% 1 369,80% 414,77% 383,45% 719,43% 253,24% 236,24% 292,35% 147,30%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...