Visa allt om Utkiken i Oskarshamn AB
Visa allt om Utkiken i Oskarshamn AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 3 033 2 921 2 234 1 897 1 658 1 363 1 690 2 486 2 151 1 937
Övrig omsättning 223 81 17 13 26 96 82 81 4 79
Rörelseresultat (EBIT) 404 350 573 395 197 -10 113 331 334 219
Resultat efter finansnetto 368 326 573 404 203 -8 110 324 327 213
Årets resultat 125 30 379 260 182 4 162 230 260 155
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 192 1 343 104 137 440 573 687 1 004 945 952
Omsättningstillgångar 1 454 1 065 691 1 458 810 768 635 578 471 456
Tillgångar 2 646 2 408 795 1 595 1 250 1 341 1 322 1 581 1 416 1 408
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 665 540 509 381 1 003 946 1 067 1 025 896 726
Obeskattade reserver 497 330 122 137 86 130 145 256 252 288
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 872 1 029 0 0 0 0 0 0 38 88
Kortfristiga skulder 612 509 163 1 078 162 265 110 300 231 306
Skulder och eget kapital 2 646 2 408 795 1 595 1 250 1 341 1 322 1 581 1 416 1 408
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 100 80 141 81 83
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 925 831 558 427 409 260 301 243 245 246
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 351 388 176 99 147 124 155 196 165 146
Utdelning till aktieägare 0 0 0 250 125 125 125 120 100 90
Omsättning 3 256 3 002 2 251 1 910 1 684 1 459 1 772 2 567 2 155 2 016
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 011 974 1 117 1 897 1 658 1 363 1 690 2 486 2 151 1 937
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 429 409 372 539 564 498 550 595 508 488
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 555 435 607 530 385 270 430 637 586 473
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 3,83% 30,75% 17,76% 14,41% 21,64% -19,35% -32,02% 15,57% 11,05% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 15,31% 14,53% 72,20% 25,27% 16,16% -0,60% 8,55% 21,00% 23,59% 15,55%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 13,35% 11,98% 25,69% 21,24% 12,18% -0,59% 6,69% 13,35% 15,53% 11,31%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 71,35% 76,75% 82,05% 80,34% 79,61% 100,00% 86,04% 77,63% 73,36% 72,53%
Rörelsekapital/omsättning 27,76% 19,03% 23,63% 20,03% 39,08% 36,90% 31,07% 11,18% 11,16% 7,74%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 39,78% 33,11% 75,99% 30,22% 85,31% 77,69% 88,79% 76,49% 76,09% 66,29%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 218,95% 209,23% 423,93% 135,25% 500,00% 289,81% 577,27% 192,67% 203,90% 149,02%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...