Visa allt om TTI Electronics Nordic AB
Visa allt om TTI Electronics Nordic AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 * 2013-12 2012-12 2011-12 * 2010-12 * 2009-12 * 2008-12 * 2007-12 * 2006-12
Nettoomsättning 24 701 3 591 30 156 28 964 3 585 2 759 1 924 2 431 2 168 18 746
Övrig omsättning 175 14 1 462 283 75 21 4 7 8 -
Rörelseresultat (EBIT) 1 645 819 8 106 6 548 1 023 850 473 533 503 5 845
Resultat efter finansnetto 1 645 819 8 124 6 479 1 023 850 473 535 503 5 854
Årets resultat 1 277 628 6 308 4 746 749 624 446 535 503 5 854
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 * 2013-12 2012-12 2011-12 * 2010-12 * 2009-12 * 2008-12 * 2007-12 * 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 129 17 151 137 20 3 1 3 46 433
Omsättningstillgångar 57 002 6 098 48 211 40 052 4 724 3 675 2 742 2 351 1 716 10 389
Tillgångar 57 131 6 114 48 362 40 190 4 744 3 678 2 743 2 354 1 762 10 823
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 53 915 5 728 45 181 37 658 3 835 3 086 2 462 2 016 1 480 8 826
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 3 216 386 3 172 2 532 909 592 281 338 282 1 996
Skulder och eget kapital 57 131 6 114 48 362 40 190 4 744 3 678 2 743 2 354 1 762 10 823
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12 *
2013-12
2012-12
2011-12 *
2010-12 *
2009-12 *
2008-12 *
2007-12 *
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - 0
Löner till övriga anställda 12 746 1 407 12 332 11 320 1 096 908 706 930 809 6 333
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - 0 0 - - - - - 0
Sociala kostnader 6 304 696 6 281 5 690 533 419 352 495 377 2 999
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 24 876 3 605 31 618 29 247 3 660 2 780 1 928 2 438 2 176 18 746
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 19 20 20 20 20 17 16 19 17 14
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 300 180 1 508 1 448 179 162 120 128 128 1 339
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 011 106 944 858 83 80 62 70 70 673
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 709 824 8 150 6 582 1 025 850 476 536 506 5 863
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 587,86% -88,09% 4,12% 707,92% 29,94% 43,40% -20,86% 12,13% -88,43% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,90% 13,41% 16,80% 16,29% 21,59% 23,11% 17,24% 22,73% 28,60% 54,09%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,70% 22,83% 26,94% 22,61% 28,56% 30,81% 24,58% 22,01% 23,25% 31,23%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 217,75% 159,06% 149,35% 129,54% 106,42% 111,74% 127,91% 82,81% 66,14% 44,77%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 94,37% 93,69% 93,42% 93,70% 80,84% 83,90% 89,76% 85,64% 84,00% 81,55%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 772,45% 1 579,79% 1 519,89% 1 581,83% 519,69% 620,78% 975,80% 695,56% 608,51% 520,49%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2006 är 11 månader och har därför blivit justerat uppåt.

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2014-12: Balansräkning redovisad i euro
Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2011-12: Balansräkning redovisad i euro
Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2010-12: Balansräkning redovisad i euro
Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2009-12: Balansräkning redovisad i euro
Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2008-12: Balansräkning redovisad i euro
Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2007-12: Balansräkning redovisad i euro
mer information

* Bolaget redovisar bokslutstalen i tusen euro.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...