Visa allt om Mr Exclusive in Sports Media AB
Visa allt om Mr Exclusive in Sports Media AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 3 551 3 728 3 919 4 374 3 305 3 368 2 671 2 966 1 788 1 840
Övrig omsättning 8 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 631 1 155 1 399 943 270 679 497 510 209 127
Resultat efter finansnetto 521 987 1 233 972 196 679 474 654 206 119
Årets resultat 617 804 926 515 289 374 241 409 136 53
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 11 558 11 621 11 640 150 205 282 264 295 305 323
Omsättningstillgångar 1 728 1 975 2 379 2 076 1 876 1 554 1 243 1 012 344 430
Tillgångar 13 286 13 596 14 019 2 226 2 080 1 836 1 507 1 307 650 752
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 973 2 357 1 903 1 227 961 822 698 607 290 203
Obeskattade reserver 98 442 540 540 285 521 363 245 129 129
Avsättningar (tkr) 476 268 112 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 8 648 9 090 10 606 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 090 1 439 859 459 834 493 445 454 230 419
Skulder och eget kapital 13 286 13 596 14 019 2 226 2 080 1 836 1 507 1 307 650 752
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 752 478 612 437 522
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 225 - - - -
Löner till övriga anställda 434 374 579 1 014 1 105 0 0 0 0 70
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 371 307 329 489 444 333 247 299 228 177
Utdelning till aktieägare 0 0 350 250 250 150 250 150 92 50
Omsättning 3 559 3 728 3 919 4 374 3 305 3 368 2 671 2 966 1 788 1 840
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 551 3 728 3 919 4 374 3 305 3 368 2 671 2 966 1 788 1 840
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 557 481 824 1 600 1 618 1 210 791 1 003 761 855
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 865 1 394 1 560 952 279 688 506 524 226 157
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -4,75% -4,87% -10,40% 32,34% -1,87% 26,10% -9,95% 65,88% -2,83% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,79% 8,50% 9,99% 43,94% 13,08% 37,04% 33,05% 50,19% 32,15% 16,89%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 17,94% 30,98% 35,75% 22,36% 8,23% 20,19% 18,64% 22,12% 11,69% 6,90%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 75,98% 78,67% 86,32% 86,44% 81,33% 84,50% 76,38% 81,02% 91,78% 99,13%
Rörelsekapital/omsättning 17,97% 14,38% 38,79% 36,97% 31,53% 31,50% 29,88% 18,81% 6,38% 0,60%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 22,95% 19,87% 16,58% 73,00% 56,30% 65,69% 64,07% 59,94% 58,90% 39,35%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 158,53% 137,25% 276,95% 452,29% 224,94% 315,21% 279,33% 222,91% 149,57% 102,63%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...