Visa allt om Björklund & Partners Organisationsutveckling AB
Visa allt om Björklund & Partners Organisationsutveckling AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 72 175 507 2 272 2 430 1 392 1 040 1 093 780 1 046
Övrig omsättning - - - - 27 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -469 -319 -536 852 299 -114 61 -731 24 24
Resultat efter finansnetto -523 -363 -566 781 266 -130 39 -752 12 12
Årets resultat -809 -363 -566 556 266 -130 39 -757 7 12
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 9 11 13 13 10 12 15 32 51 80
Omsättningstillgångar 0 342 150 996 591 157 260 41 621 304
Tillgångar 9 353 163 1 009 601 169 275 73 672 384
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -1 584 -775 -411 155 -401 -668 -538 -576 181 175
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 421 452 304 282 0 0 0 0 105 30
Kortfristiga skulder 172 677 271 573 1 002 836 813 650 386 179
Skulder och eget kapital 9 353 163 1 009 601 169 275 73 672 384
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - - 343 343 473 331 221 673 34 148
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 68 93 0 0 0 0 26 22 22 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 6 29 105 108 152 114 80 243 25 42
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 72 175 507 2 272 2 457 1 392 1 040 1 093 780 1 046
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 72 175 507 2 272 2 430 1 392 1 040 1 093 780 1 046
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 119 188 564 656 734 526 435 1 095 126 227
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -467 -317 -536 854 301 -111 78 -707 62 71
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -58,86% -65,48% -77,68% -6,50% 74,57% 33,85% -4,85% 40,13% -25,43% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -5 211,11% -90,37% -328,83% 86,82% 49,75% -67,46% 22,18% -1 001,37% 3,57% 6,25%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -651,39% -182,29% -105,72% 38,56% 12,30% -8,19% 5,87% -66,88% 3,08% 2,29%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 95,25% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 98,97% 82,50%
Rörelsekapital/omsättning -238,89% -191,43% -23,87% 18,62% -16,91% -48,78% -53,17% -55,72% 30,13% 11,95%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. -17 600,00% -219,55% -252,15% 15,36% -66,72% -395,27% -195,64% -789,04% 26,93% 45,57%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 0,00% 50,52% 55,35% 173,82% 58,98% 18,78% 31,98% 6,31% 160,88% 169,83%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...