Visa allt om Bygg-Const Nord AB
Visa allt om Bygg-Const Nord AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 645 968 1 026 1 006 982 555 317 465 551 287
Övrig omsättning 151 28 25 17 14 - - - - 1
Rörelseresultat (EBIT) 44 34 11 110 53 169 74 76 191 9
Resultat efter finansnetto 30 18 -7 93 31 142 37 36 166 7
Årets resultat 24 16 17 49 7 91 12 3 76 3
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 815 839 863 884 883 903 952 978 975 384
Omsättningstillgångar 193 174 218 242 188 120 26 61 29 112
Tillgångar 1 007 1 012 1 081 1 126 1 071 1 023 978 1 039 1 004 496
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 353 329 363 346 298 291 200 188 185 147
Obeskattade reserver 110 112 117 148 122 109 93 71 56 4
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 410 427 446 461 476 492 513 545 582 187
Kortfristiga skulder 133 144 155 171 175 131 172 235 181 158
Skulder och eget kapital 1 007 1 012 1 081 1 126 1 071 1 023 978 1 039 1 004 496
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 181 - - - - - 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 276 468 389 - - 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 82 172 121 94 - - 7 12 13 15
Utdelning till aktieägare 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 796 996 1 051 1 023 996 555 317 465 551 288
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 645 968 1 026 1 006 982 - 317 465 551 287
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 288 537 690 565 485 - 22 87 78 90
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 68 59 32 131 74 190 100 103 206 15
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -33,37% -5,65% 1,99% 2,44% 76,94% 75,08% -31,83% -15,61% 91,99% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,37% 3,36% 1,02% 9,77% 4,95% 16,52% 7,57% 7,31% 19,02% 1,81%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,82% 3,51% 1,07% 10,93% 5,40% 30,45% 23,34% 16,34% 34,66% 3,14%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 93,18% 95,14% 96,78% 100,00% 91,85% 100,00% 100,00% 100,00% 99,46% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 9,30% 3,10% 6,14% 7,06% 1,32% -1,98% -46,06% -37,42% -27,59% -16,03%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 43,57% 41,14% 42,02% 40,42% 36,22% 36,30% 27,46% 23,01% 22,44% 30,22%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 145,11% 120,83% 140,65% 141,52% 107,43% 91,60% 15,12% 25,96% 16,02% 70,89%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...