Visa allt om Annika Dopping & Co AB
Visa allt om Annika Dopping & Co AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 2 036 1 190 786 1 071 873 1 256 2 296 1 532 1 558 1 787
Övrig omsättning - - 101 100 - - - - - 10
Rörelseresultat (EBIT) 706 177 167 376 40 -183 920 432 67 30
Resultat efter finansnetto 689 146 134 349 22 -210 914 351 69 31
Årets resultat 74 120 134 349 22 -210 670 249 24 15
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 13 13 13 13 3 22 29 21 92 83
Omsättningstillgångar 780 896 720 546 594 617 1 027 1 146 1 221 482
Tillgångar 792 908 732 558 596 639 1 055 1 167 1 313 565
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 335 261 141 108 99 77 286 298 266 242
Obeskattade reserver 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 36 207 408 236 193 315 216 493 550 151
Kortfristiga skulder 376 440 184 215 305 247 552 376 498 173
Skulder och eget kapital 792 908 732 558 596 639 1 055 1 167 1 313 565
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 121 218 - 0 93 149 7 0 30
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 320 - - 307 132 87 90 192 162 26
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 110 55 86 103 42 56 185 60 103 45
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 036 1 190 887 1 171 873 1 256 2 296 1 532 1 558 1 797
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 036 1 190 393 536 437 628 1 148 1 532 1 558 1 787
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 502 822 170 232 131 168 271 315 359 175
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 706 177 167 376 40 -176 931 443 78 38
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 71,09% 51,40% -26,61% 22,68% -30,49% -45,30% 49,87% -1,67% -12,81% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 89,14% 19,60% 22,81% 67,56% 6,71% -28,64% 87,39% 32,13% 5,26% 5,49%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 34,68% 14,96% 21,25% 35,20% 4,58% -14,57% 40,16% 24,48% 4,43% 1,73%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 94,60% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 19,84% 38,32% 68,19% 30,91% 33,10% 29,46% 20,69% 50,26% 46,41% 17,29%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 46,73% 28,74% 19,26% 19,35% 16,61% 12,05% 27,11% 25,54% 20,26% 42,83%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 207,45% 203,64% 386,96% 250,23% 194,75% 249,80% 186,05% 304,79% 244,18% 278,61%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...