Visa allt om Paanit AB
Visa allt om Paanit AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 607 935 1 095 1 159 1 324 1 180 1 020 972 945 720
Övrig omsättning - - - - - - - - 310 -
Rörelseresultat (EBIT) 440 769 927 1 002 1 172 1 027 759 798 394 520
Resultat efter finansnetto 438 766 910 948 1 049 905 639 610 255 414
Årets resultat 345 530 526 518 575 497 352 326 182 295
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 626 3 720 3 815 3 909 4 004 4 099 4 193 4 288 4 382 3 806
Omsättningstillgångar 754 578 455 254 1 562 1 072 532 210 360 571
Tillgångar 4 380 4 299 4 270 4 164 5 566 5 171 4 725 4 497 4 742 4 377
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 809 2 864 2 783 2 657 2 439 2 139 1 892 1 660 1 425 1 332
Obeskattade reserver 1 351 1 359 1 278 1 047 807 542 314 154 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 120 1 920 2 090 2 260 2 430 2 805 2 551
Kortfristiga skulder 220 76 209 339 400 399 259 253 511 493
Skulder och eget kapital 4 380 4 299 4 270 4 164 5 566 5 171 4 725 4 497 4 742 4 377
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - 0
Löner till övriga anställda - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - 0
Sociala kostnader - - - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 400 400 450 400 300 275 250 120 91 89
Omsättning 607 935 1 095 1 159 1 324 1 180 1 020 972 1 255 720
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - - - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 535 864 1 022 1 097 1 267 1 122 854 893 475 588
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -35,08% -14,61% -5,52% -12,46% 12,20% 15,69% 4,94% 2,86% 31,25% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 10,05% 17,91% 21,71% 24,14% 21,27% 19,86% 16,06% 17,75% 8,35% 11,93%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 72,49% 82,35% 84,66% 86,71% 89,43% 87,03% 74,41% 82,10% 41,90% 72,50%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 87,97% 53,69% 22,47% -7,33% 87,76% 57,03% 26,76% -4,42% -15,98% 10,83%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 88,19% 91,28% 88,52% 82,34% 54,51% 49,09% 44,94% 39,38% 30,05% 30,43%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 342,73% 760,53% 217,70% 74,93% 390,50% 268,67% 205,41% 83,00% 70,45% 115,82%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...