Visa allt om Sörmlandskustens Bygg & Sanering Aktiebolag
Visa allt om Sörmlandskustens Bygg & Sanering Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 7 368 7 348 4 705 8 841 9 074 9 237 15 696 13 999 12 467 9 286
Övrig omsättning - - - - - - 35 - 2 32
Rörelseresultat (EBIT) 105 376 -194 940 1 471 1 581 1 626 1 162 115 464
Resultat efter finansnetto 96 366 -203 927 1 465 1 571 1 350 1 110 99 444
Årets resultat 68 134 65 496 503 864 1 277 558 43 248
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 135 140 217 345 467 495 598 419 378 212
Omsättningstillgångar 2 626 2 476 1 847 3 843 3 112 2 469 3 254 3 032 1 350 2 169
Tillgångar 2 761 2 616 2 064 4 188 3 579 2 964 3 852 3 452 1 728 2 381
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 605 537 403 838 1 542 1 039 1 476 798 240 349
Obeskattade reserver 677 677 598 893 653 395 0 414 106 106
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 102 151 202 950 294 80 145 46 0 53
Kortfristiga skulder 1 378 1 251 861 1 507 1 091 1 450 2 232 2 194 1 381 1 872
Skulder och eget kapital 2 761 2 616 2 064 4 188 3 579 2 964 3 852 3 452 1 728 2 381
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 308 510 300 445 407
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 3 901 3 604 2 759 4 221 3 578 2 903 4 232 2 970 2 930 2 293
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 500 - - - - - -
Sociala kostnader 1 079 820 644 1 000 893 975 1 512 1 136 1 331 907
Utdelning till aktieägare 0 0 0 500 400 0 1 300 600 0 152
Omsättning 7 368 7 348 4 705 8 841 9 074 9 237 15 731 13 999 12 469 9 318
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 10 10 10 9 8 11 14 10 11 11
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 737 735 471 982 1 134 840 1 121 1 400 1 133 844
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 501 444 342 585 573 412 499 489 487 372
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 199 460 -80 1 091 1 661 1 778 1 813 1 300 218 530
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,27% 56,17% -46,78% -2,57% -1,76% -41,15% 12,12% 12,29% 34,26% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,88% 14,41% -9,16% 22,54% 41,10% 55,84% 42,21% 33,66% 6,66% 19,49%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,45% 5,13% -4,02% 10,68% 16,21% 17,92% 10,36% 8,30% 0,92% 5,00%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 88,40% 81,42% 91,60% 87,63% 88,12% 90,42% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 16,94% 16,67% 20,96% 26,42% 22,27% 11,03% 6,51% 5,99% -0,25% 3,20%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 41,04% 40,71% 42,12% 35,72% 56,53% 44,88% 38,32% 31,75% 18,31% 17,86%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 190,57% 197,92% 214,52% 255,01% 285,24% 170,28% 145,79% 138,20% 97,76% 115,87%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...