Visa allt om Ulrich & CO AB
Visa allt om Ulrich & CO AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 408 483 1 801 1 754 1 794 1 389 1 494 1 217 1 084 1 403
Övrig omsättning 76 53 166 65 63 64 86 59 41 80
Rörelseresultat (EBIT) -535 -621 713 679 533 381 325 163 7 88
Resultat efter finansnetto 32 -116 824 416 595 379 417 207 454 331
Årets resultat 4 3 527 148 375 210 237 67 339 291
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 176 2 088 2 503 2 403 2 701 2 396 2 301 2 010 1 034 485
Omsättningstillgångar 840 1 052 1 148 754 408 350 384 536 358 392
Tillgångar 3 016 3 140 3 651 3 156 3 109 2 746 2 685 2 546 1 391 877
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 405 1 551 1 748 1 371 1 323 1 047 938 776 783 504
Obeskattade reserver 621 621 821 663 529 412 320 226 161 103
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 750 700 760 820 880 940 1 000 1 000 0 0
Kortfristiga skulder 240 268 322 302 377 347 428 544 446 270
Skulder och eget kapital 3 016 3 140 3 651 3 156 3 109 2 746 2 685 2 546 1 391 877
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 47 169 125 184 195
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 434 451 410 436 465 276 269 269 268 400
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 119 134 126 150 157 118 158 148 153 177
Utdelning till aktieägare 150 150 200 150 100 100 100 75 75 60
Omsättning 484 536 1 967 1 819 1 857 1 453 1 580 1 276 1 125 1 483
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 204 161 600 585 598 463 498 406 361 468
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 282 198 181 198 209 153 208 191 213 265
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -519 -591 746 704 558 407 337 175 21 102
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -15,53% -73,18% 2,68% -2,23% 29,16% -7,03% 22,76% 12,27% -22,74% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,99% 7,01% 23,36% 21,58% 20,68% 15,26% 17,02% 8,84% 32,93% 42,65%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 14,71% 45,55% 47,36% 38,83% 35,84% 30,17% 30,59% 18,49% 42,25% 26,66%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 97,30% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 88,03%
Rörelsekapital/omsättning 147,06% 162,32% 45,86% 25,77% 1,73% 0,22% -2,95% -0,66% -8,12% 8,70%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 62,65% 64,82% 65,42% 58,92% 55,09% 49,19% 43,72% 36,87% 64,62% 65,92%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 349,17% 392,54% 356,52% 249,67% 108,22% 100,86% 89,72% 98,53% 80,27% 145,19%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...